Wat doet een ondernemingsraad (OR)?

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering. Zo kan deze raad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van het bedrijf. 

Taken ondernemingsraad (OR)

Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hierbij heeft de OR recht op alle informatie die voor de uitvoering van zijn taak nodig is. De OR heeft adviesrecht voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. En instemmingsrecht voor besluiten die over personele regelingen gaan. 

Verder stimuleert de OR dat:

  • er voldoende overleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn; 
  • regels voor arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; 
  • er gelijke behandeling en beloning voor medewerkers is; 
  • een onderneming of organisatie mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond in dienst neemt.

Overleggen met bestuur (meestal directie)

Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en het bestuur de algemene gang van zaken van het bedrijf. De ondernemer deelt in de overlegvergaderingen mee welke belangrijke besluiten deze voorbereidt. Ook spreekt de ondernemer met de OR af hoe hij de OR bij de besluitvorming betrekt.

Ruimte voor eigen afspraken

De OR en de ondernemer hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over hoe ze de wettelijke verplichtingen precies invullen. Of over extra bevoegdheden of voorzieningen voor de OR. Zulke afspraken moeten zij schriftelijk vastleggen.

Overleggen met werknemers

De OR kan bij belangrijke kwesties overleggen met het personeel. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om de arbeids- en rusttijden of de pensioenregeling aan te passen. De werkgever moet de OR in staat stellen om hierover te praten met het personeel. De werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om te reageren op de voorstellen.

Overleggen met deskundigen

De OR mag een deskundige om advies vragen. Dat kan iemand zijn die in de onderneming werkt, zoals het hoofd personeelszaken. Maar de OR kan ook overleggen met iemand van buiten de onderneming. Bijvoorbeeld een pensioendeskundige.