Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. De rekentool Uitkering naar Werk is vandaag gelanceerd door staatssecretaris Tamara van Ark en Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud.

Met de lancering van de rekentool willen het ministerie en het Nibud mensen meer duidelijkheid bieden wat gaan werken betekent voor de hoogte de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris. De rekentool richt zich op mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om dagbesteding, beschut werk, een baan in het kader van de banenafspraak maar ook regulier werk. Vaak is dit werk tijdelijk of in deeltijd, waardoor mensen te maken hebben met wisselende inkomsten en betaalmomenten en meerdere partijen van wie zij inkomsten ontvangen. De rekentool, uitkeringnaarwerk.nibud.nl, is er om in deze complexe situaties helderheid te verschaffen in de financiële gevolgen.

Werk is belangrijk voor mensen. Voor sociale contacten, voor zelfontplooiing en ook voor je eigenwaarde. Maar werk moet ook lonen. Mensen die een uitkering ontvangen willen veelal graag weer aan de slag, maar maken zich terecht vaak zorgen over de financiële gevolgen van deze keuze. De tool die we met het Nibud gemaakt hebben, biedt meer zekerheid en dat is heel belangrijk bij een soepele overgang van uitkering naar werk.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Als je leven verandert, zijn de financiële veranderingen soms groot. Dat is niet alleen zo als je een huis koopt of werkloos wordt, dat kan ook zo zijn als je vanuit een uitkering weer betaald aan de slag gaat. Het Nibud vindt het belangrijk dat mensen bij veranderingen goed inzicht krijgen in de gevolgen ervan, zodat zij keuzes maken waarmee zij grip op hun geldzaken kunnen houden. Ik ben daarom heel blij dat deze tool er is gekomen.
Arjan Vliegenthart

Simpel Switchen

De rekentool is onderdeel van het project Simpel Switchen, dat gericht is op de versoepeling van de overgang tussen uitkering en werk. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt. Ook is het belangrijk dat mensen beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen hiervan en mee kunnen doen op een passende plek. Simpel Switchen is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa.