Onderwijs en zorg

Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij daarnaast extra zorg nodig hebben. De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. In zogenoemde proeftuinen kijkt de overheid samen met onderwijszorginitiatieven naar maatwerkoplossingen.

Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

Sinds mei 2021 worden 15 proeftuinen begeleid die een combinatie van onderwijs en zorg bieden. Kosteloos en voor een vast aantal uren. Met als doel de proeftuinen te adviseren, te kijken waar zij op vastlopen en oplossingen te bieden. Om zo het maximale uit regels te halen. En uit de samenwerking met scholen, partners, zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten en ouders. 

Een gezamenlijk projectteam van het  ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kozen de proeftuinen uit ruim 60 aanmeldingen. Deze lopen tot juni 2022.

Doel proeftuinen

Met de proeftuinen zoekt de overheid samen met onderwijszorginitiatieven naar maatwerkoplossingen. Die ontbreken nog in bepaalde situaties waarbij kinderen extra ondersteuning nodig hebben in de combinatie zorg en onderwijs. Zodat met de uitkomsten bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving verbeteren. En zoveel mogelijk kinderen de ontwikkeling krijgen die zij verdienen.  

Kennisdeling

De kennis en ervaringen uit de proeftuinen worden gedeeld in Kennisdelingssessies. En op een digitaal platform, zodat anderen hiervan kunnen leren. Hierbij gaat het onder andere om: 

 • goede voorbeelden;
 • lessen;
 • voortgang;
 • en moeilijkheden in de wet- en regelgeving. 

Wilt u zich aanmelden voor kennisdeling? Neem dan per e-mail contact op met het ministerie van OCW.

Experiment onderwijszorgarrangementen

Na de proeftuinen start een experiment waarin organisaties de ruimte krijgen om hun ontwikkelingsaanbod vorm te geven. Met name op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van het onderwijs en onderwijs op een andere locatie worden beperkingen ervaren. Maximaal 80 initiatieven mogen straks afwijken van belemmerende wet- en regelgeving en worden hierop gemonitord. Aanmeldingen kunnen naar verwachting vanaf het najaar van 2022 ingediend worden.  

Van 1 november tot 1 december 2021 gaat het Experimenteerbesluit onderwijszorgarrangementen in internetconsultatie. U heeft dan de mogelijkheid om uw ideeën over dit wetsvoorstel kenbaar te maken.  De resultaten uit het experiment vormen de basis voor een nieuwe vorm van onderwijs en zorg op de langere termijn. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het experiment is 1 januari 2023. 

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de handreiking onderwijs, zorg en Leerplichtwet (pdf). En lees over de mogelijkheden om binnen de bestaande wet- en regelgeving zorg en onderwijs te combineren. 

Heeft u nog vragen? Stel deze aan het projectteam onderwijszorgarrangementen.

De Proeftuinen en het experiment zijn een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Financiering van zorg in onderwijstijd beter organiseren

Op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen kinderen met complexe zorgvragen onderwijs. Vaak hebben deze leerlingen zorg nodig in de tijd dat zij op school zijn. Deze zorg wordt nu betaald uit 1 of meer zorgwetten. Om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren is collectieve financiering nodig. Dit betekent dat vanuit verschillende zorgwetten geld in een centrale pot komt om daarmee de zorg te kunnen organiseren. Doel hiervan is om:

 • kinderen goede zorg te bieden;
 • het aantal betrokkenen bij de zorg op scholen te beperken;
 • de financiering eenvoudig en duidelijk te organiseren.

Zorg in onderwijstijd: extra geld en zorgarrangeurs

Om de financiering van zorg in onderwijstijd structureel te regelen, is informatie uit de praktijk nodig. Ook moeten scholen en ouders geholpen worden. Daarom worden er 3 maatregelen genomen:

Zorgarrangeurs ondersteunen scholen

Vanaf schooljaar 2020/2021 gaan zorgarrangeurs maximaal 50 scholen ondersteunen. Zorgarrangeurs zijn deskundigen die alles weten van zorg op de school. Zij gaan scholen helpen om inzet te regelen uit de zorgwetten. Hierdoor krijgen leerlingen de juiste zorg en begeleiding tijdens de lessen. Of hulp bij het naar school gaan. De school krijgt door de samenwerking met de zorgarrangeur beter zicht op de mogelijkheden. Het kost de school ook minder tijd. De scholen kunnen zich dan richten op hun kerntaak: het geven van onderwijs.

Monitoring zorg in onderwijstijd 

Om tot een structurele oplossing voor financiering van zorg in onderwijstijd te komen, is informatie nodig. Daarom stellen scholen anonieme informatie beschikbaar voor monitoring. De bureaus DSP en Oberon voeren de monitoring uit.

Regionale pilots

In schooljaar 2020/2021 start in 2 regio’s (Twente en Hart van Brabant) een pilot. In de pilot:

 • wordt uitgezocht of collectieve financiering binnen de huidige regelgeving mogelijk is; 
 • worden gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg in onderwijstijd vanuit collectieve financiering. Gemeenten hebben al direct contact met scholen over bijvoorbeeld leerplicht, huisvesting of jeugdhulp op school. En zij zijn bekend met de inkoop van zorg. 

De bureaus DSP en Oberon begeleiden en monitoren de 2 regio’s. De informatie vanuit de pilots leidt tot meer inzicht voor een structurele oplossing.

Financiering past binnen programma Zorg voor de jeugd

De maatregelen voor collectieve financiering passen binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Het programma werkt aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. In het programma werken gemeenten samen met:

 • professionals; 
 • jeugd(hulp)organisaties; 
 • ministeries;
 • cliëntenorganisaties. 

Documenten