Mag een school voor speciaal onderwijs mijn kind schorsen of van school sturen?

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs mogen uw kind schorsen en van school sturen. Bijvoorbeeld omdat uw kind zich ernstig heeft misdragen. Bij van school sturen moet er wel een andere school zijn die bereid is uw kind toe te laten.

Schorsen: school beslist

Schorst de school uw kind? Dan heeft uw kind tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. Het schoolbestuur bepaalt zelf wanneer het uw kind schorst. Er staat hierover niets in de wet. Veel scholen hebben een speciaal protocol of reglement voor belonen en straffen. Dit kunt u nalezen in de schoolgids.

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs mag een leerling schorsen, voor maximaal 1 week. De school moet schriftelijk onderbouwen waarom het de leerling schorst. De school moet een schorsing van meer dan 1 dag melden bij de Onderwijsinspectie.

Bezwaar maken tegen schorsing

Vindt u dat de school uw kind ten onrechte heeft geschorst? Dan kunt u bezwaar maken. De procedure verschilt voor openbare en bijzondere scholen:

  • Openbare school

    Als uw kind op een openbare school zit, kunt u bezwaar aantekenen tegen de schorsing bij het schoolbestuur. Als het schoolbestuur het bezwaar niet aanvaardt, kunt u naar de bestuursrechter stappen.
  • Bijzondere school

    Zit uw kind op een bijzondere school (zoals een rooms-katholieke, protestants-christelijke of islamitische school) dan kunt u naar de civiele rechter stappen.

U kunt ook een klacht indienen over de schorsing. In de schoolgids vindt u informatie over de klachtenregeling van de school van uw kind.

Kind van school sturen

Van school sturen mag alleen als de school een andere passende plek voor de leerling vindt. Dat geldt niet als uw kind op een instelling zit voor cluster 1 of 2 (voor leerlingen met een visuele- of auditieve beperking). In dat geval mag de school een leerling verwijderen nadat de school 8 weken zonder succes heeft gezocht naar een passende plek op een andere school.

Bezwaar maken tegen van school sturen

Heeft de school uw kind van school gestuurd? Dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent. Komt u er met de onderwijsconsulent niet uit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het schoolbestuur. Dit moet binnen 6 weken nadat u het besluit heeft vernomen. Na uiterlijk 4 weken neemt het schoolbestuur een beslissing op uw bezwaar.

De ouder vraagt eerst een oordeel aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Blijft de school bij haar besluit? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Dat is de bestuursrechter bij een openbare school. Zit uw kind op een bijzondere school dan kunt u naar de civiele rechter stappen.