Wordt mijn loon doorbetaald als ik ziek word?

Uw werkgever betaalt uw loon maximaal 2 jaar lang door. U ontvangt dan minstens 70% van uw laatstverdiende loon. Dit geldt als u een vast contract heeft en als u een tijdelijk contract heeft.

Tijdelijk aflopend contract: loondoorbetaling

Als uw tijdelijke contract tijdens uw ziekte afloopt, hoeft uw werkgever na afloop van het contract geen loon meer door te betalen. Hij meldt u dan ziek bij UWV. UWV helpt u ook bij uw re-integratie.

Bent u langer dan 6 weken ziek op het moment dat uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt uw werkgever samen met u een re-integratieverslag op. Hiermee beoordeelt UWV of uw werkgever en u genoeg hebben gedaan om u weer te kunnen laten werken.

Documenten in re-integratieverslag

Met uw werkgever of arbodienst stelt u een aantal documenten op over uw re-integratie. Samen vormen deze documenten het re-integratieverslag:

  • probleemanalyse (en eventuele bijstelling);
  • plan van aanpak (en eventuele bijstelling);
  • (eerstejaars)evaluatie;
  • actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • eindevaluatie (deze vult u samen met uw werkgever in).

Mensen zonder werkgever: Ziektewet-uitkering

Bent u ziek en heeft u geen werkgever, dan kunt u wellicht een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. Dit geldt bijvoorbeeld als u uitzendkracht bent zonder vast contract met het uitzendbureau. De uitkering bedraagt minstens 70% van uw dagloon (met als grens het maximumdagloon). UWV zorgt voor uw begeleiding en helpt u bij re-integratie.

Als zelfstandig ondernemer, zzp’er of freelancer kunt u zich bij UWV vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Oproepkracht: doorbetaling loon of ziektewet

Bent u oproepkracht en wordt u ziek? Dan bepaalt uw contract of de werkgever uw loon doorbetaalt of dat u een Ziektewet-uitkering krijgt.