Waarvoor gebruiken organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)?

Organisaties kunnen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen om hun publieke en maatschappelijke taken uit te voeren. Bijvoorbeeld het betalen van pensioenen, en uitkeringen, het toekennen van een toeslag of de inning van belasting.

Dankzij de BRP hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens door te geven. En allerlei instanties hoeven deze gegevens ook niet steeds opnieuw in te voeren. Dat scheelt tijd en maakt de kans op fouten kleiner.

Uitvoeren publieke of maatschappelijke taak

De meeste organisaties die BRP-gegevens krijgen, zijn (semi)overheidsorganisaties. Zij gebruiken deze gegevens alleen voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak. Pensioenorganisaties bijvoorbeeld krijgen BRP-gegevens verstrekt voor de uitkering van pensioenen.

Gemeenten gebruiken de gegevens uit de BRP van hun eigen inwoners. Bijvoorbeeld voor de uitgifte van reisdocumenten of voor het verzenden van stemkaarten bij verkiezingen. Daarnaast kan de gemeente uw persoonsgegevens geven aan organisaties of bedrijven met een maatschappelijke taak. Dit moet dan in een gemeentelijke verordening zijn geregeld.

Verzoek om persoonsgegevens aan minister

Voordat een organisatie gegevens krijgt, moet deze een verzoek indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin staat precies:

  • om welke personen het gaat;
  • om welke persoonsgegevens het gaat;
  • voor welke publieke taken de persoonsgegevens nodig zijn.

De minister beoordeelt of de verstrekking van de gegevens aan de organisatie in overeenstemming is met de wet. Daarbij houdt de minister rekening met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Autorisatiebesluit persoonsgegevens

Als de minister beoordeelt dat de verstrekking van de gegevens in overeenstemming is met de wet, dan neemt deze een autorisatiebesluit. Met zo’n besluit krijgt een organisatie toestemming om persoonsgegevens uit de BRP te mogen ontvangen. Autorisatiebesluiten zijn openbaar. U kunt ze vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

In het autorisatiebesluit staat precies:

  • welke gegevens over welke personen de organisatie krijgt;
  • waarvoor de organisatie de gegevens krijgt;
  • op welke manier de organisatie de gegevens krijgt.

Gebruik persoonsgegevens door organisaties

Wilt u weten welke organisaties gebruik mogen maken van gegevens uit de BRP en waarvoor? Kijk dan op de pagina Wie krijgen mijn gegevens uit de BRP?