Gedeputeerden

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit leden (gedeputeerden) en de commissaris van de Koning. De leden worden eens in de 4 jaar gekozen door de leden van Provinciale Staten. Er zijn minimaal 3 gedeputeerden per provincie en maximaal 7 (voltijds) of 9 (in deeltijd).

Taken gedeputeerden

Iedere gedeputeerde heeft zijn eigen taakgebied (portefeuille) in het college van Gedeputeerde Staten. Bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer of natuur en milieu. In het college van Gedeputeerde Staten komt de gedeputeerde op voor de belangen in zijn taakgebied.

Alle taken van de gedeputeerden staan in de Provinciewet.

Taken college van Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten bereidt de besluiten van Provinciale Staten voor en voert ze uit. Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelingen van de Rijksoverheid uit. Dit noemen we medebewindstaken. Een voorbeeld is de ruimtelijke ordening.
Ook houden ze toezicht op de gemeentebesturen en mogen ze ambtenaren benoemen en ontslaan.

Provinciale Staten controleert gedeputeerden

Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging in de provincie, controleert de gedeputeerden. De gedeputeerden moeten de leden van Provinciale Staten actief informeren over hun werkzaamheden (informatieplicht). Gedeputeerden mogen geen lid van Provinciale Staten zijn.

Doet een gedeputeerde zijn of haar werk niet goed? Dan kan dit ertoe leiden dat die moet aftreden.

Benoeming gedeputeerden

De leden van Provinciale Staten benoemen de gedeputeerden. De benoeming is voor 4 jaar. Dit is gelijk aan de zittingstermijn voor leden van Provinciale Staten. Er zijn minimaal 3 en maximaal 7 gedeputeerden per provincie, als zij voltijds werken. Als 1 of meer gedeputeerden in deeltijd werken, is het maximum 9.

Na de Provinciale Statenverkiezingen onderhandelen de leden over het aantal gedeputeerden dat elke politieke partij levert. Ze bepalen ook welke taakgebieden (portefeuilles) de gedeputeerden krijgen. De partijen benoemen hun kandidaat-gedeputeerden in een vergadering van Provinciale Staten.

Rechtspositie gedeputeerden

Op de website politiekeambtsdragers.nl staat informatie over de rechtspositie van gedeputeerden. Bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en pensioen van een gedeputeerde.

Documenten