Regeldrukprogramma voor bedrijven

Om de regeldruk binnen bedrijven te verminderen, heeft de overheid een regeldrukprogramma opgesteld. Zo krijgen ondernemers gelijkwaardig verdeelde kosten, kansen en werkdruk.

Regelgeving voor ondernemers

Regelgeving biedt houvast en bescherming. Maar het kan voor ondernemers ook lastig, complex en kostbaar zijn. Met het regeldrukprogramma wil de overheid de balans vinden tussen regels die werken en tegelijkertijd de regeldruk beperken. Om dit voor elkaar te krijgen, komt er een sectorgerichte aanpak van regeldruk.

Meedenken over wet- en regelgeving

Mkb-ondernemers kunnen al in een vroeg stadium meedenken over voorgenomen wet- en regelgeving. Wordt er een nieuwe wet of regel ontwikkeld met mogelijk grote gevolgen voor het bedrijf? Dan wordt een panelbijeenkomst georganiseerd. Hier kunnen individuele ondernemers aangeven of ze denken dat de nieuwe wet of regel werkbaar en uitvoerbaar is. Dit wordt ook wel de MKB-toets genoemd.

De toepassing van de MKB-toets wordt verder uitgebreid. Er komt een gebruikscheck die ná invoering van de wet of regel toetst of er alsnog sprake is van regeldruk, verminderde werkbaarheid of andere knelpunten.

Aanpak regeldruk rond belangrijke momenten in levensloop bedrijf

Door middel van klantreisonderzoeken krijgt de overheid inzicht in de regeldruk rond levensgebeurtenissen binnen een bedrijf. Denk hierbij aan de start van een bedrijf, de aankoop van een gebouw of het in dienst nemen van personeel. Op basis van deze onderzoeken kunnen passende maatregelen worden genomen.

Onafhankelijke toetsing door het Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) beoordeelt of nieuwe wetten en regels geschikt zijn om problemen aan te pakken. Ook beoordeelt het of de nieuwe wetten of regels niet juist zorgen voor nieuwe problemen. Het ATR wordt een permanent adviesorgaan van de overheid.

Inzicht in resultaten landelijke regeldrukaanpak

Op de website www.regeldrukmonitor.nl staan de belangrijkste resultaten van de landelijke regeldrukaanpak. De monitor geeft ook inzicht in de ontwikkeling van de regeldrukkosten in Nederland. Dit inzicht wordt gebruikt om te kijken in welke sectoren of domeinen de regeldruk het hoogst oploopt. En om te bepalen waar een meer gerichte aanpak wenselijk is.

Voortgangsrapportages regeldrukprogramma

Op 18 augustus 2023 heeft de Tweede Kamer de voortgangsrapportages met informatie over de resultaten van het regeldrukprogramma ontvangen.