Regeldruk bij ondernemers

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door een overmaat aan regels houden ondernemers hier minder tijd en geld voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. Het kabinet wil een nieuwe aanpak om de regeldruk voor ondernemers kleiner te maken. Ondernemers krijgen in deze aanpak meer ruimte om te innoveren en experimenteren.

Nieuwe aanpak verminderen regeldruk

Het kabinet  gaat samen met ondernemers op zoek gaan naar de problemen die meeste overlast geven. Het gaat daarbij niet alleen om onnodige kosten weg te nemen, maar vooral ook om te kijken naar:

  • de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving;
  • de wijze waarop het toezicht en de dienstverlening zijn georganiseerd;
  • hoe de overheid ondernemers beter kan helpen bij het gebruikmaken van experimenteerruimte in wet- en regelgeving. Zodat ondernemers optimaal kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Met deze nieuwe aanpak wil het kabinet  meer ruimte voor innovatie en het verminderen van regeldruk voor ondernemers.

Manieren om regeldruk aan te pakken

Verschillende ministeries pakken de regeldruk voor ondernemers aan. Dit doen ze in actieprogramma’s waarin duidelijk omschreven doelen staan om de regelgeving en dienstverlening te verbeteren.

De verschillende actieprogramma’s staan omschreven in de bijlage van de Programmabrief 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021'. Hierin staat de specifieke en eigen aanpak van ministeries. Maar daarnaast zijn er ook andere instrumenten om regeldruk aan te pakken:

  • Samenwerking met bedrijfssector

Een gehele bedrijfssector kan last hebben van een te grote hoeveelheid regels. Denk bijvoorbeeld aan sectoren als de zorg of de winkelsector. Vertegenwoordigers uit die sectoren gaan met verschillende overheden in gesprek om de belangrijkste problemen op te lossen. Dit staat bekend als de maatwerkaanpak.  

  • Aanpak regeldruk rond belangrijke momenten in levensloop bedrijf

Net als bij de mens bestaat ook het leven van een bedrijf uit belangrijke levensgebeurtenissen. Denk hierbij aan het beginnen van een bedrijf, het kopen van een gebouw of het aannemen van personeel. De overheid noemt dit life events. De overheid wil de regeldruk rond deze life events aanpakken. 

  • Aanpak regeldruk voor innovatie en investeringen

Regeldruk kan innovatie en investeringen in de weg staan. Als ondernemers zich geremd voelen, kunnen ze hiervan een melding doen bij het programma Ruimte in Regels. Dit is een programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat.

  • Adviescommissie betere regelgeving bedrijven

De  Strategische commissie betere regelgeving bedrijven adviseert het kabinet over sectoroverstijgende problemen in bestaande regelgeving.

  • Individuele  MKB-ondernemers betrekken bij nieuwe wetten en regels

Individuele MKB-ondernemers kunnen al in een vroege fase meedenken over nieuwe wetten of regels. Er komt een panel van MKB ondernemers. Zij gaan meehelpen aan de ontwikkeling van een nieuwe wet. Of van een regel die grote gevolgen kan hebben voor het MKB. Dit heet de MKB-toets.

  • Onafhankelijke toets nieuwe wetten en regels

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) beoordeelt of nieuwe wetten en regels geschikt zijn om problemen aan te pakken. Ook beoordeelt het of de nieuwe wetten of regels niet juist zorgen voor nieuwe problemen.