Regeldruk bij ondernemers

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door te veel regels houden ondernemers hier minder tijd en geld voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. Het kabinet wil een nieuwe aanpak om de regeldruk voor ondernemers kleiner te maken. Ondernemers krijgen in deze aanpak meer ruimte om te innoveren en experimenteren.

Nieuwe aanpak verminderen regeldruk

Het kabinet wil ondernemers centraal stellen. En samen met hen op zoek gaan de problemen die voorde meeste overlast zorgen. Het gaat daarbij niet alleen om onnodige kosten wegnemen, maar vooral ook om te kijken naar:

  • de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving;
  • de manier waarop het toezicht en de dienstverlening georganiseerd zijn;
  • hoe de overheid ondernemers beter kan helpen bij experimenteerruimte in wet- en regelgeving. Waardoor ondernemers optimaal kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Met deze nieuwe aanpak wil het kabinet meer ruimte maken voor innovatie. En regeldruk voor ondernemers verminderen.

Manieren om regeldruk aan te pakken

  • Maatregelen voor verbetering regelgeving en dienstverlening

Verschillende ministeries pakken de regeldruk voor ondernemers aan. Dit doen ze in actieprogramma’s met maatregelen om de regelgeving en dienstverlening te verbeteren. De verschillende actieprogramma’s staan omschreven in de bijlage van de Programmabrief 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021'. Hierin staat de specifieke en eigen aanpak van ministeries. 

  • Samenwerking met bedrijfssector

Een hele bedrijfssector kan last hebben van te veel regels. Denk bijvoorbeeld aan sectoren als de zorg of de winkelsector. Vertegenwoordigers uit die sectoren gaan met verschillende overheden in gesprek om de belangrijkste problemen op te lossen. Dit staat bekend als de maatwerkaanpak.  

  • Aanpak regeldruk rond belangrijke momenten in levensloop bedrijf

Net als bij de mens bestaat ook het leven van een bedrijf uit belangrijke levensgebeurtenissen. Denk hierbij aan de start van een bedrijf en de aankoop van een gebouw. Of het in dienst nemen van personeel. De overheid noemt dit life events. De overheid wil de regeldruk rond deze life events aanpakken. 

  • Onnodige regeldruk melden als boer, tuinder of visser 

Ondernemers in de veehouderij, akkerbouw, tuinbouw of visserij kunnen onnodige regeldruk melden bij het Agroloket. Bijvoorbeeld als ze door regels van de overheid onnodig veel extra kosten maken. Deze ondernemers kunnen bij het Agroloket ook wetten en regels melden die innovatie tegenhouden.  

  • Adviescommissie betere regelgeving bedrijven

De  Strategische commissie betere regelgeving bedrijven adviseert het kabinet over sectoroverstijgende problemen in bestaande regelgeving. 

  • Individuele  MKB-ondernemers betrekken bij nieuwe wetten en regels

Individuele MKB-ondernemers kunnen al in een vroege fase meedenken over nieuwe wetten of regels. Wordt er een nieuwe wet of regel ontwikkelt met mogelijk  grote gevolgen voor het MKB?  Dan komt er een panel van individuele MKB ondernemers. Dit heet de MKB-toets.

  • Onafhankelijke toets nieuwe wetten en regels

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) beoordeelt of nieuwe wetten en regels geschikt zijn om problemen aan te pakken. Ook beoordeelt het of de nieuwe wetten of regels niet juist zorgen voor nieuwe problemen.