Circulaire uitvoeringsvraagstukken Appa

Het Rijk, provincies en gemeenten worden bij de uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) ondersteund door verschillende uitvoeringsorganisaties. Het ministerie van BZK overlegt regelmatig met deze organisaties. In dit overleg is gebleken dat er sprake Is van verschil in interpretatie van de inhoud van de Appa-regelgeving. Het betreft de volgende onderwerpen:
1. Waardeoverdracht van nabestaandenpensioen
2. Overgangsrecht van de gewijzigde opbouwpercentages
3. Doorwerking van algemene loonsverhogingen op de verrekening van neveninkomsten voor gedeputeerden en wethouders
4. Het effect van de deeltijdfactor/tijdsbestedingsnorm op de pensioenopbouw van gedeputeerden en wethouders
5. Het stopzetten van het pensioen boven de leeftijd van 65 jaar bij opnieuwaanvaarden van een Appa-functie
In deze circulaire worden deze uitvoeringsvraagstukken nader toegelicht. Doel van de circulaire is om een eenduidige interpretatie bij de uitvoering van de APPA op deze punten te bereiken. De inhoud van deze circulaire kan door provincie- en gemeentebesturen worden
gehanteerd ais beleidslijn voor de uitvoeringspraktijk. De uitvoeringsorganisaties zijn hiervan op de hoogte. Gemeenten en provincies, die de uitvoering van de Appa niet hebben uitbesteed
aan een externe uitvoeringsorganisatie, worden geïnformeerd in verband met hun directe zorg en verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de Appa.