Rapport uitkomsten reviews VWS 2022

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft in opdracht van VWS een vraaggestuurd onderzoek uitgevoerd, deze rapportage is daarvan de uitkomst. De ADR heeft onderzocht of uit de vastleggingen in een aantal geselecteerde subsidiedossiers van de instellingsaccountants blijkt dat zij hun werkzaamheden hebben uitgevoerd in overeenstemming met de eisen uit de subsidiebeschikking, de desbetreffende subsidieregeling en het accountantsprotocol. Deze rapportage is het sluitstuk voor VWS van het Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) beleid.

Rapport uitkomsten reviews VWS 2022