Welke soort scholen voor het voortgezet onderwijs zijn er?

In het voortgezet onderwijs zijn er openbare scholen en bijzondere scholen die uitgaan van een godsdienst of levensovertuiging. Er zijn verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Sommige scholen geven tweetalig onderwijs.

Scholen voor openbaar onderwijs

Openbare scholen staan open voor alle kinderen. Deze scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.

Scholen die uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing

Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging. Bijvoorbeeld:

  • evangelisch;
  • rooms-katholiek;
  • islamitisch;
  • protestants-christelijk;
  • humanistisch.

Scholen met een bepaald onderwijsconcept

Er zijn ook middelbare scholen met een onderwijsconcept. Zij geven les vanuit bepaalde ideeën over opvoeding en onderwijs. Bijvoorbeeld:

Zowel openbare scholen als scholen voor bijzonder onderwijs kunnen vanuit een onderwijsconcept lesgeven.

U ziet op Scholenopdekaart.nl van een overzicht van openbare en bijzondere scholen

Scholen met tweetalig onderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs met tweetalig onderwijs geven naast het Nederlands meestal les in het Engels. Vlakbij Duitsland zijn er scholen die Duits-Nederlands onderwijs geven. Zoek een school voor tweetalig onderwijs (tto-school) op de website van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Scholen met vooral technisch onderwijs

Leerlingen op een technasium krijgen technisch onderwijs en exacte vakken als wiskunde en natuurkunde. Dit kan op het niveau van havo of vwo. Leerlingen krijgen ook opdrachten uit de praktijk waarbij ze in een project samen aan technische oplossingen werken (Onderzoek en Ontwerpen). Hier doen zij ook examen in, naast de algemene examenvakken. Vind een technasium op de website van Stichting Technasium.

Scholen voor topsporttalenten

Topsport Talentscholen geven onderwijs in combinatie met topsport. Het is voor kinderen die tot de besten in hun sport behoren. Dat kan als een sportbond een kind een groot talent vindt en het kind de zogenoemde selectie-status heeft. Of als het tot de top 8 van de wereld behoort (A-status) of die top bijna heeft gehaald (high potential-status). Het NOC*NSF, de Nederlandse sportorganisatie, bepaalt deze zogenoemde talentstatus. 

Topsporttalenten kunnen sinds 1 januari 2021 ook naar een gewone middelbare school waar zij school en topsport kunnen combineren. Bijvoorbeeld als het te ver reizen is naar een Topsport Talentschool. U moet zelf een verzoek indienen bij de school. De school moet aan een aantal voorwaarden en kwaliteitseisen voldoen.

Scholen voor toptalenten dans of muziek

Er zijn speciale scholen voor toptalenten dans en muziek. Deze scholen passen het programma aan zodat de leerling school en de hbo-vooropleiding met dans of muziek kan combineren. De scholen zijn voor leerlingen die een grote kans hebben om door te stromen naar een dans- of muziekopleiding op hbo-niveau.

Speciaal onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Heeft uw kind specialistische of extra begeleiding nodig? Dan kunt u uw kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of een reguliere school voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Speciaal onderwijs is bedoeld voor onder meer:

  • slechtziende, slechthorende, dove en blinde kinderen;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • kinderen met gedragsproblemen.