Verplichte eindtoets basisonderwijs

Let op: de informatie op deze pagina geldt nog in schooljaar 2022-2023. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert er iets. Lees meer over de doorstroomtoets en veranderingen rond de eindtoets vanaf 2023/2024.

Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

Waarom een eindtoets?

De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen (lees hier over de referentieniveaus voor taal en rekenen). Dat heeft 2 doelen:

  1. De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is daarmee een aanvulling op het schooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
  2. De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen. Met uitzondering van scholen in het speciaal (basis)onderwijs. Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun eigen onderwijs zo nodig aanpassen.

Wie maken de eindtoets?

Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. In het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Leerlingen in groep 7 mogen geen eindtoets maken om te oefenen voor de eindtoets in groep 8.

Datum afname eindtoets

  • Inschrijven voor eindtoets

    Scholen kunnen zich elk jaar van 1 december tot 1 februari inschrijven voor een eindtoets. Scholen ontvangen van de aanbieders van de eindtoetsen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets.
  • Datum afname eindtoets

    De eindtoetsen worden ieder jaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei. 

Dit schooljaar kunnen scholen kiezen uit 5 toetsen.

Taal en rekenen verplichte onderdelen eindtoets

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen. De eindtoetsen kunnen extra onderdelen aanbieden. Deze extra onderdelen zijn niet verplicht. Zo bevat de Centrale Eindtoets een onderdeel wereldoriëntatie, over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Scholen bepalen zelf of ze zulke onderdelen afnemen.

Eindtoets bij klas overslaan of zittenblijven

Leerlingen die zijn blijven zitten in groep 8, moeten het hele lesprogramma herhalen. Zij moeten dus ook de eindtoets opnieuw maken. Soms slaan leerlingen groep 8 over en verlaten de basisschool na groep 7. Deze leerlingen mogen de eindtoets al in groep 7 maken maar dit is niet verplicht.

In bijzondere situatie geen eindtoets

Alleen in uitzonderlijke gevallen hoeft een leerling geen eindtoets te maken. Bijvoorbeeld als een leerling zeer moeilijk leert of meervoudig gehandicapt is. Of als een leerling minder dan 4 jaar in Nederland is en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

Aangepaste eindtoets voor leerlingen met beperking

Alle leerlingen moeten in groep 8 met zo min mogelijk belemmeringen de eindtoets kunnen maken. Daarom moet er van iedere eindtoets ook een aangepaste versie voor leerlingen met een beperking zijn.