Hoe regelen basisscholen de schooltijden en lesuren?

De basisschool bepaalt zelf de indeling van de schooldag. Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen. De school moet zich wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren.

Verplichte onderwijstijd basisschool

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Lesrooster en pauzetijden basisschool

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan 1 stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag. In de schoolgids staat hoe de school dit regelt.

5-daagse schoolweek op de basisschool

De groepen 3 tot en met 8 hebben een 5-daagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken in de schoolgids vermelden en goed verdelen over het schooljaar.

De 5-daagse schoolweek is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool niet verplicht.

Vrije woensdagmiddag op de basisschool

De meeste leerlingen van de basisschool hebben woensdagmiddag vrij. Scholen hoeven deze middag niet vrij te geven. Een school kan bijvoorbeeld de vrijdagmiddag als vaste vrije middag aanhouden.

De school kan ook een rooster hebben met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is het zogenoemde 5-gelijkedagenmodel of continurooster. Voorwaarde is altijd dat alle leerlingen over 8 schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen (verplichte onderwijstijd).

Vakantiedagen basisschool

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakanties vast. Sinds het schooljaar 2013-2014 stelt het ministerie de data voor de kerstvakantie, en 1 week meivakantie ook landelijk vast. Basisscholen moeten zich aan deze data houden. 

Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie geeft het ministerie adviesdata. Scholen kunnen de data van deze vakanties zelf vaststellen. Basisscholen bepalen ook zelf of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen. Bijvoorbeeld tot 2 weken.

ADV-dagen en studiedagen onderwijspersoneel

ADV-dagen en studiedagen voor het personeel op de basisschool mogen nooit van invloed zijn op het vaststellen van de schoolweken. De school moet er bij het inplannen van deze dagen rekening mee houden dat ze geen extra vrije dagen inroostert bovenop de vrije dagen die wettelijk zijn toegestaan.

Invloed medezeggenschapsraad op schooltijden basisschool

Ouders kunnen invloed uitoefenen op de schooltijden via de medezeggenschapsraad (mr). De basisschool kan de schooltijden niet veranderen zonder instemming van de ouders die in de mr zitten. De schooltijden worden voor het begin van een nieuw schooljaar vastgesteld. De school is verplicht de schooltijden in de schoolgids te vermelden.