Meer geschikte woningen voor senioren

Er moeten meer geschikte woningen voor senioren bijkomen. Dit kunnen nieuwbouwwoningen zijn. Maar ook bestaande woningen die worden aangepast. Hoe zorgt de overheid voor meer geschikte woningen voor ouderen?  

Programma Langer Thuis

Met het programma Langer Thuis wil de overheid ervoor zorgen dat meer mensen in een geschikte woning oud kunnen worden. Om de ontwikkeling van nieuwe woonvormen te stimuleren is de stimuleringsregeling Wonen en Zorg opgesteld.

Nieuwe wooninitiatieven kunnen hun plan financieren met een garantiestelling of lening. Ook is er een subsidie om de haalbaarheid van een project te toetsen.

Meer informatie over de maatregelen om meer mensen in een geschikte woning oud te kunnen laten worden.

Afspraken per gemeente over aanpassen van woningen

In de gemeentelijke woonvisie geeft een gemeente weer hoe zij ervoor wil zorgen dat ouderen geschikt kunnen (blijven) wonen. Gemeenten maken hierover afspraken met woningcorporaties, marktpartijen, zorgaanbieders en burgerinitiatieven.

Eerst brengt een gemeente de woonwensen van ouderen en het aanbod in kaart. Daarna bekijkt de gemeente wat de mogelijkheden zijn om deze op elkaar aan te laten sluiten. Gemeenten die cijfers zoeken over wonen en zorg in een regio, kunnen die vinden op Zorgopdekaart.nl.

Vergoeding voor aanpassen woning

Ouderen die wegens een ziekte of beperking hun woning laten aanpassen, komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Het gaat bijvoorbeeld om: 

  • drempels weghalen;
  • toilet plaatsen op de slaapkamerverdieping;
  • een traplift installeren of alarmsysteem bij een valpartij.

Zie ook: Wat kan ik doen om mijn woning toekomstbestendig te maken?

Mantelzorgwoning bouwen

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont.

Voor de bouw van een mantelzorgwoning op uw eigen terrein heeft u geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig. 

Verbod op weigeren woonruimte wegens ziekte of handicap

Heeft u een ziekte die blijvend is (chronisch) is of een handicap? Dan mag een woningeigenaar u om die reden niet als huurder of koper weigeren. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).

Verder moet een verhuurder u toestemming geven om bijvoorbeeld een scootmobiel in een portiek te parkeren (tenzij dat gevaar oplevert). Of om een blindengeleidehond in een gebouw toe te staan, ook al geldt er een verbod op huisdieren.

Wordt u gediscrimineerd omdat u een ziekte of beperking heeft? Dan kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.