Meerjarenagenda slachtofferbeleid

Het slachtofferbeleid voor 2022 – 2025 staat in de Meerjarenagenda slachtofferbeleid.

Positie slachtoffer borgen

Het kabinet wil de positie van het slachtoffer borgen. Dit staat in het Coalitieakkoord. Het Rijk richt zich hierbij op de uitvoering van de bestaande slachtofferrechten en de al eerder ingezette uitbreiding van slachtofferrechten. Dit doet de Rijksoverheid in overleg met de uitvoeringsorganisaties. Zoals de politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Het Rijk let daarbij ook op de capaciteit die de organisaties hebben, omdat nu al veel van hen gevraagd wordt.

4 thema’s slachtofferbeleid

De 4 hoofdthema’s van het meerjarenbeleid zijn: 

  • juridische positie slachtoffers versterken;
  • bescherming slachtoffers verbeteren;
  • stelsel van schadeverhaal (eisen schadevergoeding) slachtoffers vernieuwen;
  • ondersteuning slachtoffers uitbreiden.

Voorbeelden van maatregelen die de overheid hiervoor neemt: 

  • Vanaf 2023 moet de verdachte verplicht verschijnen in de rechtszaal (verschijningsplicht verdachte). 
  • De Individuele Beoordeling die een slachtoffer bij de politie krijgt, wordt verbeterd en uitgebreid. Met deze beoordeling kan het slachtoffer bescherming krijgen.
  • Slachtoffers komen makkelijker aan juridische ondersteuning. Want zowel Slachtofferhulp Nederland als slachtofferadvocaten gaan zelf actief contact zoeken met de slachtoffers. 

Uitvoering Meerjarenagenda slachtofferbeleid

Het kabinet informeert de Tweede Kamer 2 keer per jaar over de uitvoering van de meerjarenagenda. Op het moment dat de voortgangsrapportage verschijnt, vindt u die op deze pagina.