Nader voorlopige Macrobudget 2023 (informatie voor gemeenten)

Overzicht van de nader voorlopige inschatting van het macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).

De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt. Het macrobudget 2023 gaat van € 6.014,9 miljard naar € 5.965,5 miljard (neerwaartse bijstelling van € 49,4 miljoen). Deze bijstelling wordt niet in de maandelijkse betalingen aan gemeenten verwerkt. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld.

Verwerking WML-verhoging per 2023 in macrobudget

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. Naast de reguliere indexatie is er sprake van een bijzondere verhoging van 8,05%. Hierdoor stijgt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Zoals gebruikelijk wordt deze prijsbijstelling niet bij de nader voorlopige vaststelling, maar bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) meegenomen. Op basis van de huidige CPB-raming wordt er als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa € 640 mln verwacht. Ter indicatie is er een grove berekening gemaakt van het toegekende budget voor bijstand en LKS per gemeente als de WML-verhoging al in het nader voorlopige macrobudget 2023 zou worden verwerkt (zie bijlage ‘Toelichting effect WML-verhoging op bijstandsbudgetten 2023’). Het uiteindelijke effect wordt meegenomen in het definitieve macrobudget 2023.