Hoe wordt pesten op school aangepakt?

Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen  zelf bepalen. Ze moeten wel voldoen aan de Wet veiligheid op school.

Hulp voor kinderen en ouders tegen (online) pesten

Kinderen die (digitaal) worden gepest, kunnen hulp vinden op Pestweb.nl. Pestweb.nl is een website tegen pesten met:

  • een forum om met andere kinderen en jongeren ervaringen met (online) pesten te delen;
  • directe hulp om zelf het (online) pesten te stoppen;
  • goede voorbeelden om cyberpesten tegen te gaan.

Ouders & Onderwijs beantwoordt vragen van ouders over pesten.

Effectieve anti-pestprogramma’s

In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid geven de PO-Raad en de VO-raad informatie over effectieve programma’s en methodes voor de aanpak van pesten. Dit helpt scholen in hun keuze voor een anti-pestaanpak. Scholen moeten aantonen dat hun aanpak werkt. Dat staat in de wet Veiligheid op school.

Beleid op school

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn maar dat is niet verplicht. De school moet vermelden:

  • hoe de school pestgedrag signaleert;
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken;
  • wie de vertrouwenspersoon is;
  • wie het aanspreekpunt pesten is;
  • hoe de klachtenregeling werkt;’
  • waar de onafhankelijke klachtencommissie is te vinden.

Ouders kunnen deze gegevens vinden in de schoolgids en/of op de website van de school. Uiteraard kunnen ouders dit ook opvragen bij het schoolbestuur.

Handreiking pestprotocol voor het mbo

In de handreiking Structurele aanpak bij pesten staan duidelijke regels voor een pestprotocol. Hierin staat over hoe mbo-studenten en personeel respectvol met elkaar moeten omgaan. Je vindt er ook een ook een voorbeeldcontract dat de instelling met de leerling kan afsluiten. De leerling verklaart hierin dat hij zich respectvol gedraagt tegenover medeleerlingen en onderwijspersoneel.

Pesten soms strafbaar

Bij pesten in de vorm van ernstige belediging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit. In dat geval kan de school aangifte doen bij de politie.

Effectieve anti-pestprogramma’s

De PO-Raad en de VO-raad geven informatie over effectieve programma’s en methodes voor de aanpak van pesten. Dit doen zij samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid. De informatie helpt scholen, als zij op zoek zijn naar een voor hen passende anti-pestmethode, in hun keuze voor een aanpak.

Training onderwijspersoneel

Goede scholing en training van onderwijspersoneel zijn belangrijk voor de veiligheid op school. Weerbare leerkrachten kunnen voorvallen op tijd signaleren en hier op een goede manier tegen in actie komen. Ook weten leerkrachten dan beter wat ze moeten doen bij geweld of agressie.

Subsidie cursussen onderwijspersoneel

De Stichting School & Veiligheid krijgt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Scholen hebben via de stichting toegang tot ondersteuning, veel informatie, lesmateriaal en gerichte trainingen.

Overzicht agressietrainingen

Op de website van het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet  onderwijs (Voion), vindt u meer dan 60 trainingen over omgaan met agressie. De trainingen zijn beoordeeld op inhoud en kwaliteit en ervaring met het voortgezet onderwijs.