Hoe wordt pesten op school aangepakt?

Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten scholen doorlopend een goed beeld hebben van hoe veilig de leerlingen zich voelen. En ze moeten zorgen voor een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De sectororganisaties PO-Raad en VO-Raad ondersteunen scholen hierbij.

Hulp voor kinderen tegen cyberpesten

Kinderen en jongeren die digitaal worden gepest, kunnen hulp vinden op Pestweb.nl. Ook ouders en leraren kunnen op deze website terecht. Pestweb.nl is een platform tegen cyberpesten met:

  • een forum om met andere kinderen en jongeren ervaringen met cyberpesten te delen;
  • directe hulp om zelf het online pesten te stoppen;
  • goede voorbeelden om cyberpesten tegen te gaan.

Effectieve anti-pestprogramma’s

In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid geven de PO-Raad en de VO-raad informatie over effectieve programma’s en methodes voor de aanpak van pesten. Dit helpt scholen in hun keuze voor een anti-pestaanpak. Scholen moeten aantonen dat hun aanpak werkt. Dat staat in de wet Veiligheid op school.

Pestprotocol op school

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn. De school vermeldt in het pestprotocol:

  • hoe de school pestgedrag signaleert;
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken.

In het pestprotocol staat ook wie de vertrouwenspersoon is, hoe de klachtenregeling werkt en waar u de onafhankelijke klachtencommissie kunt vinden.

Ouders kunnen het veiligheidsplan en het pestprotocol opvragen bij het schoolbestuur. Sommige scholen hebben een apart protocol voor cyberpesten (digitaal pesten op bijvoorbeeld sociale media).

Pestprotocol en voorbeeldcontract voor het mbo

Het Platform Veiligheid Mbo heeft in 2010 een pestprotocol voor het middelbaar beroepsonderwijs gepubliceerd. In het protocol staan duidelijke regels over hoe studenten en personeel respectvol met elkaar moeten omgaan. In het pestprotocol staat ook een voorbeeldcontract dat de instelling met de leerling kan afsluiten. De leerling verklaart hierin dat hij zich respectvol gedraagt tegenover medeleerlingen en onderwijspersoneel.

Pesten soms strafbaar

De school kan met u gaan praten als uw kind betrokken is bij pesterijen. Bij ernstige belediging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit. In dat geval kan aangifte gedaan worden bij de politie.