Waar vind ik een overzicht van erkende opleidingen?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 3 lijsten (registers) met erkende onderwijsinstellingen. Deze instellingen zijn goedgekeurd door de overheid. U kunt deze lijsten online bekijken.

3 registers met erkende onderwijsinstellingen

Er zijn 3 lijsten voor erkende onderwijsinstellingen:

  • een register voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
  • een register voor mbo-opleidingen;
  • een register voor opleidingen in het hoger onderwijs.

Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn geen aparte registers.

Register particulier vavo

In het register Niet-bekostigde educatie staan alle erkende particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Het ministerie van OCW publiceert dit register aan het begin van elk schooljaar.

Register erkende mbo-opleidingen

De erkende mbo-opleidingen vindt u in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit register bij.

Register erkende opleidingen hoger onderwijs

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is een overzicht van de erkende hogescholen en universiteiten in Nederland. DUO houdt dit register bij.

Instellingen voor afstandsonderwijs

In de registers staan ook instellingen voor afstandsonderwijs. Dit is schriftelijk onderwijs op afstand waarbij bijvoorbeeld een computer wordt gebruikt. Voorbeelden van instellingen voor afstandsonderwijs zijn:

  • LOI (Leidse Onderwijsinstellingen);
  • NTI (Nederlands Talen Instituut);
  • Open Universiteit (OU);
  • NHA (Nationale Handelsacademie).

Alle opleidingen in de registers zijn erkende opleidingen. De LOI, NTI en NHA bieden ook niet-erkende opleidingen aan. Deze staan niet in de registers voor erkende onderwijsinstellingen.