Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind weigeren als nieuwe leerling. Het schoolbestuur beslist hierover. De school moet wel goede redenen hebben om een leerling niet toe te laten.

Redenen voor weigering

Een school kan verschillende redenen hebben om uw kind te weigeren. Bijvoorbeeld omdat de school vol is. Of als u het niet eens bent met het geloof of de onderwijsvisie van een bijzondere school. Ligt er binnen redelijke afstand van uw huis geen openbare school? Dan moet een bijzondere school uw kind toch toelaten.

Een school mag uw kind niet weigeren als u de ouderbijdrage niet betaalt.

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Scholen mogen leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte niet benadelen ten opzichte van overige leerlingen. Ook is het niet toegestaan om een maximum te stellen aan het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft.

Als een school vol zit, heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor een aangemelde leerling. Wel moet het samenwerkingsverband waartoe de school behoort een passende plaats bieden aan de leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Anders is er namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.

Bezwaar maken

Weigert een school uw kind? Dan moet het schoolbestuur u schriftelijk de reden hiervoor uitleggen. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Daarop moet het schoolbestuur weer binnen 4 weken een nieuwe beslissing nemen. Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing? Dan kunt u naar de rechter.