Veiligheid van meisjes en vrouwen

Van alle Nederlandse vrouwen was 34% ooit slachtoffer van seksueel geweld. Machtsverschillen en stereotiepe denkbeelden over mannen en vrouwen spelen daarbij vaak een rol. De overheid wil een gezonde en gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen.

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen heten ook wel LHBTI's. Zij hebben vaker te maken met geweld dan anderen. Daarmee worden (seksueel) geweld en sociale onveiligheid bedoeld. Het gaat bijvoorbeeld om geweld:

  • in openbare ruimtes;
  • op school of werk;
  • in de zorg;
  • in de sport.

Maar geweld tegen vrouwen is niet alleen een ‘vrouwenprobleem’. Het grootste deel van de daders is man. Mannen moeten dus een deel van de oplossing zijn.

Minder intimidatie en geweld tegen vrouwen

Gendergerelateerd (seksueel) geweld tegen vrouwen komt voort uit de (structurele) ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De Rijksoverheid zet zich in tegen dit geweld. Bijvoorbeeld met het project “Veilige Steden”. Hiermee stimuleert het Rijk gemeentes zich in te zetten tegen seksueel geweld in de openbare ruimte. Ook is er een programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast steunt het Rijk:

Tegengaan seksueel geweld en doorbreken stereotypes

Jongens en meisjes moeten voor zichzelf kunnen opkomen. Jongeren moeten hun eigen grenzen bewaken en de grenzen van anderen respecteren. Geweld kan voortkomen uit ongelijkheden tussen, en stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen. Media kunnen die ongelijkheden en denkbeelden versterken en reproduceren. 

Er bestaan lespakketten seksuele vorming en mediawijsheid voor middelbare scholen die leerlingen leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. De methodiek Ik ben van mij leert jongeren om wensen en grenzen aan te geven. Het gaat daarbij in op de problematische kanten van stereotype opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen

Het Rijk wil op scholen meer aandacht voor seksualiteit. Waaronder seksuele ook weerbaarheid en seksuele genderdiversiteit. Scholen geven hierover voorlichting. De Stichting School & Veiligheid biedt scholen per schooltype en leeftijdsgroep een overzicht van lesmaterialen en methoden. Ook geeft de stichting trainingen aan leraren(teams) om pesten tegen te gaan. En om seksualiteit bespreekbaar te maken in de klas.