Veiligheid van meisjes en vrouwen

Van alle Nederlandse vrouwen was 45% ooit slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld. Machtsverschillen en stereotiepe denkbeelden over mannen en vrouwen spelen daarbij vaak een rol.

Maar geweld tegen vrouwen is niet alleen een ‘vrouwenprobleem’. Het grootste deel van de daders is man. Mannen moeten dus een deel van de oplossing zijn.

Minder intimidatie en geweld tegen vrouwen

Gendergerelateerd (seksueel) geweld tegen vrouwen komt door de (structurele) ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De Rijksoverheid zet zich in tegen dit geweld. Bijvoorbeeld met het project “Veilige Steden”. Hiermee moedigt het Rijk gemeentes aan zich in te zetten tegen seksueel geweld in de openbare ruimte, zoals in winkels en de horeca. Ook is er een programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.
Daarnaast steunt het Rijk:

  • De alliantie Act4Respect, die gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen willen voorkomen.
  • De alliantie Verandering van Binnenuit, die sociale veiligheid en de goedkeuring van gender- en LHBTI gelijkheid in vluchtelingen en gemeenschappen van migranten willen verbeteren.
  • Het project LEF van Femmes For Freedom, voor meisjes en (jonge)vrouwen met een migranten- en vluchtelingenachtergrond. LEF heeft onder meer als doel dat zelfbeschikkingsrecht in beleid en wetgeving komt te staan.
  • Emancipator, die samen met mannen werken om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Lespakketten stereotypes in media

Jongens en meisjes moeten voor zichzelf kunnen opkomen. Jongeren moeten hun eigen grenzen bewaken en de grenzen van anderen respecteren. Geweld kan ontstaan uit ongelijkheden tussen, en stereotiepe denkbeelden over mannen en vrouwen. Media herhalen en versterken die ongelijkheden en denkbeelden. 

Er zijn lespakketten seksuele vorming en mediawijsheid voor middelbare scholen. Daarin leren leerlingen hoe ze hiermee om kunnen gaan. De methodiek Ik ben van mij leert jongeren om wensen en grenzen aan te geven. Het gaat daarbij in op de problematische kanten van stereotiepe opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen

Het Rijk wil op scholen meer aandacht voor seksualiteit. Waaronder seksuele weerbaarheid en seksuele genderdiversiteit. Scholen geven hierover voorlichting. De Stichting School & Veiligheid biedt scholen per schooltype en leeftijdsgroep een overzicht van lesmaterialen en methoden over seksuele diversiteit. Ook geeft de stichting trainingen aan leraren(teams) om pesten tegen te gaan. En om te leren praten over seksualiteit in de klas.