Werkdruk leraren basisonderwijs verminderen

Leraren in het primair onderwijs ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Om de werkdruk te verminderen, stelt het kabinet structureel €430 miljoen beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen maatregelen nemen, zodat leraren in het primair onderwijs echt verschil in de klas merken. 

Werkdrukakkoord

Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Dit werkdrukakkoord betekent dat scholen met ingang van het schooljaar 2018-2019 € 237 miljoen extra kregen om werkdruk aan te pakken.

Op 6 maart 2019 besloot de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om het geld voor het terugdringen van werkdruk eerder beschikbaar te stellen. Dat betekent dat scholen met ingang van schooljaar 2019-2020 € 333 miljoen hebben ontvangen voor de aanpak van werkdruk. Een gemiddelde school van 225 leerlingen kreeg in het schooljaar 2019-2020 circa € 49.500. 

Eind 2019 is weer besloten om geld beschikbaar te stellen voor het terugdringen van de werkdruk, met het Convenant aanpak lerarentekort. Hiermee is per schooljaar 2020-2021 € 400 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is in het convenant afgesproken dat een deel van het geld gereserveerd zal worden voor het (v)so. Dat komt neer op een volgende verdeling van de middelen:

 • Het regulier basisonderwijs ontvangt €251 per leerling. 
 • Het speciaal basisonderwijs ontvangt €377 per leerling. 
 • Het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangt €502 per leerling.

Voor schooljaar 2021-2022 is opnieuw € 400 miljoen beschikbaar. Dat komt neer op de volgende verdeling van de middelen:

 • Het regulier basisonderwijs ontvangt € 252 per leerling.
 • Het speciaal basisonderwijs ontvangt € 379 per leerling.
 • Het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangt € 505 per leerling.

Scholen kunnen via een rekentool op de websites van de sociale partners bekijken hoeveel werkdrukmiddelen zij ontvangen.

Verantwoording besteding werkdrukmiddelen

Scholen moeten op 2 manieren verantwoorden hoe zij dit geld ieder schooljaar besteden:

 • Het schoolbestuur neemt een verantwoording op in het bestuursverslag en in het financiële verslag. Het schoolbestuur moet dit uiterlijk 1 juli 2021 doen.
 • De schoolleider zorgt voor verantwoording naar de personeelsgeleding van de medezeggenschapraad (PMR) en het team op school. De schoolleider moet dit direct na het einde van het schooljaar doen.
Vergroot afbeelding Infographic over extra geld om werkdruk op basisscholen te verminderen

Aanpakken van werkdruk

Werkdruk van leraren tegengaan kan op verschillende manieren, zo blijkt uit de praktijk. Met het geld kan een school bijvoorbeeld:

 • extra onderwijsondersteunend personeel aannemen, zoals bijvoorbeeld een onderwijsassistent of conciërge;
 • vakleerkrachten aanstellen;
 • ICT of digitale leermaterialen kopen;
 • trainingen of teamactiviteiten financieren.

Sociale partners hebben een selectie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. U vindt deze en andere informatie over het tegengaan van werkdruk ook op de website Leraar.nl.

Regeldruk verminderen

Regeldruk is een van de oorzaken van werkdruk. Het bijhouden van allerlei gegevens kan veel tijd kosten. Maar in de praktijk blijkt het dat leraren veel gegevens niet of niet zo uitgebreid hoeven bij te houden. Daarom hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Inspectie van het Onderwijs in november 2017 de handreiking ‘Ruimte in Regels’ gepubliceerd. In de brochure staat wat leraren wel en niet aan administratie en verantwoording moeten doen. Concrete vragen en antwoorden inspireren scholen om zaken anders aan te pakken.  

(Beeldtitel: ruimte in regels. Beeldtekst: Alle basisscholen in Nederland hebben de brochure 'Ruimte in Regels' ontvangen, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Minister Slob geeft iemand een brochure aan een vergadertafel. Sophie Gieskes in een klas:)

LEVENDIGE MUZIEK

SOPHIE GIESKES: Deze brochure kan voor ons betekenen dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over wat wij als school wel of niet belangrijk vinden om al dan niet te registreren van de kinderen en hoe we dat dan vorm willen geven.

(Minister Slob in Villa Vrolik:)

MINISTER SLOB: Dit is niet dé oplossing om werkdruk te verminderen maar het kan er wel een bijdrage aan leveren.
Laat docenten en schoolleiders 's kritisch kijken naar hun eigen schoolsituatie en dan kunnen sommige dingen echt anders.
Sommige dingen hoeven ook echt niet van de Inspectie of van het ministerie of van wie dan ook.
En als je dan weer terrein weet terug te veroveren dan kun je die tijd en ruimte inzetten voor het omgaan met de kinderen en dat is ook waarom docenten voor onderwijs hebben gekozen.
Ik gun ze van harte dat ze meer ruimte daarvoor gaan krijgen.

(Iemand legt een kleine uitgave van 'ruimte in regels' op de vergadertafel. Monique Vogelzang:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

MONIQUE VOGELZANG: We krijgen als Inspectie best nog vaak vragen over: hoe zit het nu precies? Aan welke regels moeten we ons houden?
Dus het leek goed om een boekje te maken waarin nog een keer duidelijk wordt geschetst: welke regels zijn er welke ruimte heb je binnen die regels en welke keuzen kun je maken?

(De minister praat met de mensen aan de tafel. Noor Stoelinga:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NOOR STOELINGA: Besturen kan voor mij betekenen dat we bewust keuzes maken met elkaar wat je registreert in groepsplannen en niet meer alle doelen overtikken, maar alleen maar beschrijven wat je extra doet met kinderen, zodat je ze daarin kan volgen.

(Het overleg gaat verder. Beeldtekst: Meer weten over de brochure en werk- en regeldruk? Ga naar leraar.nl/werkdruk. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Copyright 2017.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT