Wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet

Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening.

Wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet (PDF | 28 pagina's | 546 kB)

Het wetsvoorstel (met bijlagen) is op 5 juli 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanaf dit moment kunnen gemeenten vooruit lopen op twee wijzigingen uit het wetsvoorstel, voordat deze wijzigingen in werking zijn getreden. Het betreft het mogelijk maken van forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon gedurende (maximaal) de eerste 6 maanden van het dienstverband en het mogelijk maken van loonkostensubsidie voor jongeren (schoolverlaters) die al werken. Doel van de maatregelen is dat werkplekken sneller tot stand komen respectievelijk kunnen worden voortgezet. De Tweede Kamer is hierover op 23 februari 2016 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2015–2016, 29 544, nr. 700) geïnformeerd.