Quotumregeling voor werkgevers

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan moeten ze verplicht een minimaal aantal werkplekken realiseren. Als ze dit quotum niet halen, moeten ze het jaar daarna een boete betalen. 

Vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Werkgevers vonden de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingewikkeld. Het was vaak onduidelijk bij welke sector, overheid of markt een baan precies meetelde. Daarom is de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten vereenvoudigd. Het vereenvoudigingsvoorstel voor de Wet banenafspraak moet nog naar de Tweede Kamer.

Eén banenafspraak voor alle werkgevers

In de Wet Vereenvoudiging Wet banenafspraak is er geen onderscheid tussen markt en overheid meer. Er komt één banenafspraak voor alle werkgevers in Nederland. In het sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers is afgesproken dat overheid en markt samen 125.000 extra banen creëren voor arbeidsbeperkten. Dit doel moet in 2026 behaald zijn.

Quotumregeling

In plaats van met boetes gaat de quotumregeling werken met een ‘inclusiviteitsopslag’ als heffing en een beloning bij goed presteren.

Inclusiviteitsopslag

De ‘inclusiviteitsopslag’ wordt geheven via de bestaande sociale premies, gelijk aan de bestaande kinderopvangheffing.

Loonkostenvoordeel

Via het loonkostenvoordeel (LKV) kunnen werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Het LKV bestaat sinds 1 januari 2018 en is een bonus voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit de doelgroep. De hoogte van de bonus hangt af van het totaal aantal uren dat werknemers uit de doelgroep banenafspraak per jaar werken bij een werkgever. De volledige bonus van ongeveer € 5.000 per gerealiseerde baan ontvangt een werkgever als een werknemer een jaar lang 25,5 uur per week werkt. Deze bonus compenseert zo de inclusiviteitsopslag.