Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking (banenafspraak)

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (banenafspraak).

Voor wie zijn de extra banen

De doelgroep voor de extra banen is:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening).
  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Doelgroepregister

De mensen voor wie de extra banen zijn bestemd komen in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt dit mee voor de banenafspraak. Bij invoering van het register heeft UWV de Wajongers en mensen met een Wsw-indicatie in 1 keer erin opgenomen.

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs

Mensen die onder de Participatiewet vallen, komen op dit moment pas in het register na beoordeling door UWV. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs behoren ook tot deze groep. Deze leerlingen komen meteen in het register. Dus zonder beoordeling door UWV.

Loonkostensubsidie voor jongeren die al in dienst zijn

Werkgevers kunnen loonkostensubsidie krijgen voor jongeren die al bij hen in dienst zijn via de Praktijkroute. De Praktijkroute is voor mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet. Bij hen is op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zij worden zonder beoordeling door UWV opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak.

Quotum arbeidsbeperkten

Als werkgevers niet voor genoeg extra banen voor arbeidsgehandicapten zorgen, gaat de ‘quotumheffing’ in. Dit betekent dat werkgevers gaan betalen voor niet opgevulde werkplekken. Dit geldt voor werkgevers met meer dan 25 medewerkers.

Het kabinet controleert ieder jaar of werkgevers voor genoeg extra banen zorgen. In 2016 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geconstateerd dat de werkgevers de doelstelling voor 2015 ruimschoots hebben gehaald.
Ook in 2016 is de doelstelling gehaald, behalve door de sector overheid. Het kabinet heeft daarom besloten om de quotumheffing voor de sector overheid te activeren

Op 18 oktober 2017 is de regeling Activering quotumheffing voor de sector overheid in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling treedt op 1 januari 2018 in werking. 

Regionale Werkbedrijven begeleiden naar werk

In een regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit 1 regio. Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar de extra banen. Zo kunnen gemeenten binnen een regio allemaal op dezelfde manier deze begeleiding uitvoeren. Werkgevers in een regio krijgen bijvoorbeeld 1 vast loket voor het aanmelden van vacatures voor arbeidsgehandicapten.

Er zijn 35 regionale Werkbedrijven die aansluiten op de al bestaande indeling van Nederland in 35 arbeidsmarktregio’s.

Kabinet Rutte III: meer werk voor mensen met arbeidsbeperking

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. En dat werkgevers investeren in hun mensen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Documenten