Categorie ICT professionals

De categorie ICT-Professionals regelt de inkoop van externe ICT/IV(informatievoorziening)-professionals. De Rijksoverheid heeft veel externe ICT-professionals nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit. Bij deze inkoop ligt de nadruk op het maken van afspraken met bedrijven die deze externe i-capaciteit, kennis en kunde kunnen leveren. 

Categorieplan in het kort

In het categorieplan ICT-professionals staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. De categorie wil klanten binnen het Rijk hun capaciteitsbehoefte aan ICT/ IV’ers zodanig laten invullen, met behulp van een flexibele schil van externe ICT/IV-professionals, dat zij samen de ICT/IV (informatievoorziening) bij de klant ‘op orde’ kunnen brengen. De categorie adviseert de klant hierbij en maakt mogelijk dat de klant tijdig en op rechtmatige wijze kan beschikken over de benodigde externe ICT/IV-professionals.

Wat betekent inkopen met impact voor dit categorieplan?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van ICT-professionals is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling. 

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • sociale impact: via social return proeftuinen met leveranciers en klanten zorgen voor meer sociale impact. Doelgroepen met (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een beter perspectief op werk en inkomen; 
  • innovatie: via innovatie proeftuinen met leveranciers onderzoeken of innovatieve oplossingen (nieuwe ICT/IV-technologieën) voordelen bieden bij het oplossen van specifieke vraagstukken van klanten; 
  • voldoende toegang voor het midden- en kleinbedrijf (mkb); 
  • nationale veiligheidsaspecten bij de selectie en inzet van bedrijven en personen;
  • Integriteit: integer handelen bij de selectie en inzet van bedrijven en personen.

Producten en diensten in het categorieplan

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie ICT-professionals vallen: 

Inhuur van externe ICT/IV-professionals

Een professional inhuren gaat via de interne inhuurdesk. De inhuurdesk zit bij het inkoopcentrum (IUC), de inkoopafdeling van de rijksorganisatie of bij een rijksbrede dienstverlener zoals Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). 
Uitbesteding van ICT/IV-diensten

Voor het uitbesteden van ICT/IV-diensten (inclusief adviesopdrachten) worden raamovereenkomsten afgesloten op basis waarvan nadere overeenkomsten kunnen worden opgesteld. 

Artikel: Schaarste ICT-professionals versterkt belang sociale duurzaamheid

Gerdine Keijzer-Baldé en Sander Klaver zijn erg enthousiast over de in het categorieplan opgenomen proeftuinen voor social return en innovatie. De proeftuinen leiden tot meer sociale duurzaamheid, daarvan zijn ze overtuigd. Lees het artikel op Denkdoeduurzaam.nl 

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan ICT-professionals staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u in het overzicht met aankondigingen op TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website Overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan in hoeverre het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand. 

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo), zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op met het Inkoop Uitvoeringscentrum EZK (IUC EZK) via e-mail iucezteam9@rvo.nl.