Categorie Tolk- en Vertaaldiensten

De categorie Tolk- en Vertaaldiensten regelt de inkoop van tolk- en vertaaldiensten voor de organisaties van de Rijksoverheid.

Categorie Tolk- en Vertaaldiensten in het kort

In het (toekomstige) categorieplan Tolk- en Vertaaldiensten staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. Tolk- en vertaaldiensten vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse rechtsstaat. Bijvoorbeeld bij rechtszittingen en verhoren. Overheidsorganisaties hebben deze diensten nodig bij de communicatie  met burgers, het bedrijfsleven en/of andere overheden die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop door de categorie Tolk en Vertaaldiensten is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld door het creëren van banen voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van diensten die onder de categorie Tolk- en Vertaaldiensten vallen:

  • tolkdiensten, zoals: gerechtstolk, verhoortolk, en gesprekstolk
  • vertaaldiensten, zoals schriftelijke vertaler
  • overige (taal)diensten, zoals gebarentolk, congres- en conferentietolken.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Tolk en Vertaaldiensten staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in 2024 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op met de categoriemanager Edwin de Koning via e-mailadres: t.g.m.de.koning@minjenv.nl