Nieuwe maatregelen zzp'ers en opdrachtgevers

Het kabinet heeft in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd waarmee, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden, wordt tegengegaan. Daarnaast beogen de maatregelen zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat geen sprake is van een dienstbetrekking.

Hiertoe worden drie maatregelen uitgewerkt:

  • meer bescherming bieden aan zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die langdurig onder een bepaald tarief werken. Zij zijn vaak niet in staat om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten of pensioen op te bouwen;
  • Bij werkzaamheden met uurtarieven hoger dan 15 á 18 euro kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen als blijkt dat er gewerkt gaat worden buiten dienstbetrekking. Hiervoor vullen zij een online vragenlijst in. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf en hoeven zij geen loonbelasting af te dragen en premies werknemersverzekeringen te betalen;
  • Bij werkzaamheden met uurtarieven boven de 75 euro kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk verklaren dat de opdrachtnemer niet als verzekerde voor de werknemersverzekeringen wordt beschouwd en niet onder de loonbelasting valt. Dit kan alleen als een opdracht niet langer duurt dan 1 jaar.

Samen met betrokkenen

Bij het uitwerken van de maatregelen om te komen tot nieuwe wetgeving, worden diverse partijen betrokken: werkgevers en werknemersorganisaties, zzp-organisaties, brancheorganisaties en individuele zzp’ers. Hun ideeën en visie worden meegenomen in het wetgevingstraject. Ook worden opdrachtgevers gevraagd hun mening te geven over de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de te ontwikkelen webmodule.