Regels bij ziekte voor werkgevers en werknemers

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen.

Stappenplan ziekteverzuim

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar staat wat werkgever en werknemers in de eerste 2 ziektejaren moeten doen. UWV heeft dit in een stappenplan ziekteverzuim voor werknemers uitgewerkt.

Werkgevers kunnen zich voorbereiden op de financiële gevolgen van ziekte en re-integratie van een werknemer. Bijvoorbeeld een verzekering die het loon van de werknemer doorbetaalt.

Terugkeer naar werk

Tijdens de eerste 2 ziektejaren staat terugkeer naar werk voorop. Dit kan betekenen dat de zieke werknemer:

Na 2 jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte (104 weken) kan de zieke werknemer in aanmerking komen voor een uitkering. Het gaat dan om een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of hij hier recht op heeft.

Vrijwillig loon doorbetalen door werkgever

Werkgever en werknemer kunnen er samen voor kiezen om de loondoorbetalingsperiode vrijwillig te verlengen. Dit kan als het ernaar uitziet dat de werknemer binnenkort volledig aan het werk kan, maar wat meer tijd nodig heeft voor de re-integratie. De werkgever en werknemer moeten uiterlijk 13 weken voor einde wachttijd samen het formulier Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA invullen en indienen bij UWV. 

Onenigheid over ziekte en/of re-integratie

Soms zijn de werkgever en de zieke werknemer het niet eens over het ziek zijn of de re-integratie. In dat geval kunnen zij de cao raadplegen. Hierin staat meestal een geschillenregeling. Zij kunnen ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Of naar de rechter stappen.

Als een werkgever te weinig doet aan re-integratie, kan UWV een straf opleggen. Een werkgever moet dan maximaal een jaar langer loon doorbetalen. Werkt een werknemer niet mee aan zijn re-integratie? Dan mag de werkgever het loon inhouden. Of de werknemer in het uiterste geval ontslaan. De kantonrechter moet hiermee instemmen.

Ziekteverzekering zelfstandigen

De regels en verplichtingen bij ziekte gelden niet voor zelfstandigen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun herstel en inkomen tijdens ziekte. Om dit goed te regelen, kunnen zij zich verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Startende ondernemers kunnen een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet afsluiten bij UWV.