Wat moeten mijn werkgever en ik doen als ik lang ziek ben?

Als u ziek bent, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. U stelt daarvoor met uw werkgever een plan op. Wat er precies gebeurt, hangt af van het soort arbeidscontract dat u heeft afgesloten.

In vaste dienst of een tijdelijke arbeidsovereenkomst

U maakt samen met uw werkgever afspraken over hoe u uw werk snel weer kunt hervatten. Op de website van UWV staat een stappenplan ziekteverzuim. Hierin staat wat uw werkgever en u moeten doen. Daarnaast zijn er regels over de hoogte van uw loon tijdens uw ziekte. En over de periode van loondoorbetaling.

Nog ziek na einde tijdelijk arbeidscontract

Het kan zijn dat uw tijdelijke contract afloopt tijdens de periode van loondoorbetaling. U krijgt dan een Ziektewetuitkering van UWV vanaf de datum dat uw contract afloopt tot maximaal 2 jaar na de 1e dag van uw ziekte. UWV is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Bent u langer dan 6 weken ziek op de dag dat uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt uw werkgever samen met u een re-integratieverslag op. Dit verslag heeft u nodig als u een Ziektewet-uitkering aanvraagt bij UWV. In het verslag staat wat uw werkgever en u hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen.

Documenten in re-integratieverslag

Met uw werkgever of arbodienst stelt u een aantal documenten op over uw re-integratie. Samen vormen deze documenten het re-integratieverslag:

  • probleemanalyse (en eventuele bijstelling);
  • plan van aanpak (en eventuele bijstelling);
  • (eerstejaars)evaluatie;
  • actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • eindevaluatie (deze vult u samen met uw werkgever in).

Oproepcontract

Meld u zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Als u als oproepracht ziek wordt, houdt u soms recht op doorbetaling van loon. Soms krijgt u een Ziektewet-uitkering van UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft. Hoeft de werkgever uw loon niet door te betalen? Dan meldt hij u aan bij UWV voor een Ziektewet-uitkering zodra uw arbeidscontract eindigt. Daarna neemt UWV contact met u op.

Uitzendovereenkomst

Bij ziekte moet u zich ziek melden bij zowel het uitzendbureau als bij het bedrijf waar u werkt. Bent u in dienst bent bij het uitzendbureau? Dan maakt u samen afspraken over hoe u uw werk snel weer kunt hervatten. Op de website van UWV staat een stappenplan ziekteverzuim. Hierin staat wat uw werkgever en u moeten doen. U heeft tijdens uw ziekte recht op loon als u in dienst bent bij het uitzendbureau.
Als u niet in dienst bent bij het uitzendbureau, krijgt u een Ziektewet-uitkering van UWV.