Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ maakt de huurtoeslag eenvoudiger en beschikbaar voor een grotere groep huurders met een laag inkomen. Zo schaft het kabinet de maximum huurgrenzen af als voorwaarde voor de toeslag, schaft het de subsidie voor servicekosten af en verlaagt het de leeftijdsgrens waarop jongeren in aanmerking komen voor huurtoeslag van 23 naar 21 jaar. 

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Dit jaar € 8 miljard beschikbaar voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot met SDE++

Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023.

Dit jaar € 8 miljard beschikbaar voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot met SDE++

Kabinet vereenvoudigt dubbele kinderbijslag

Het kabinet heeft besloten om dubbele kinderbijslag te vereenvoudigen. Per 1 april 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch. Ook kunnen ouders met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) dubbele kinderbijslag krijgen.

Kabinet vereenvoudigt dubbele kinderbijslag

Betere bescherming voor klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders treedt op 18 februari in werking. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd. Als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Ook worden meer melders beschermd dan alleen werknemers in dienstverband.

Betere bescherming voor klokkenluiders

Aanvragen deelname veiling landelijke commerciële radiostations vanaf maart

De landelijke veiling van negen vergunningen voor landelijke commerciële radiostations start dit voorjaar. Van begin maart tot en met begin april 2023 is het mogelijk voor geïnteresseerde partijen uit binnen- en buitenland om een aanvraag in te dienen voor deelname. De veiling zelf staat medio juli gepland.

Aanvragen deelname veiling landelijke commerciële radiostations vanaf maart

Rijk investeert opnieuw in regio: € 284 miljoen voor 14 nieuwe Regio Deals

Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor € 284,2 miljoen beschikbaar is. In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Rijk investeert opnieuw in regio: € 284 miljoen voor 14 nieuwe Regio Deals

EU-regelgeving van start: extra verantwoordelijkheden digitale diensten

Betere bescherming van grondrechten, de aanpak van online misleiding en gebrekkige informatie, een gelijk speelveld voor bedrijven en digitale handel makkelijker maken. Dat zijn de doelen van de nieuwe Digital Services Act (DSA). 

EU-regelgeving van start: extra verantwoordelijkheden digitale diensten

Initiatief voor steunpunt Holocausteducatie en antisemitisme

De gemeente Amsterdam gaat samen met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) een steunpunt opzetten voor scholen, waar zij terecht kunnen met vragen over Holocausteducatie en antisemitisme. Het steunpunt kan bijvoorbeeld verwijzen naar verschillende lesmethodes en pedagogische ondersteuning aanbieden om het bespreken van de Holocaust eenvoudiger te maken.

Initiatief voor steunpunt Holocausteducatie en antisemitisme

Benoeming Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de nieuwe onafhankelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie. Carolien Gehrels is op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot voorzitter van deze adviescommissie.

Benoeming Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

Start commissie die sociaal minimum in Caribisch Nederland onderzoekt

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland gaat op 1 maart 2023 van start.

Start commissie die sociaal minimum in Caribisch Nederland onderzoekt

Eerste stappen naar meer transparantie duurzaamheid voedingsmiddelen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen University & Research (WUR) nemen het initiatief om de transparantie over de duurzaamheid van voedingsmiddelen in de winkel te verbeteren. Bedrijven en consumenten moeten de mogelijkheid krijgen de milieu-impact van producten te vergelijken. Een van de opties is een eenduidig Europees ecolabel.

Eerste stappen naar meer transparantie duurzaamheid voedingsmiddelen

Kabinet werkt aan versterken onafhankelijkheid toezichthouders

De komende maanden werkt het kabinet aan een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat de toezichthouders van de rijksoverheid (de rijksinspecties) onafhankelijker hun taak kunnen uitvoeren. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2024 naar de Raad van State worden gestuurd.

Kabinet werkt aan versterken onafhankelijkheid toezichthouders

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl