Een klacht indienen of melding maken van ongewenst gedrag of integriteitsschending

De Rijksoverheid probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Zoals over het antwoord op uw vraag, de behandeltijd van uw aanvraag, of als u geen reactie op uw vraag heeft gehad. Dan kunt u een klacht indienen.

Ongewenst gedrag of een integriteitsschending door een medewerker van de overheid melden

Klacht over de Rijksoverheid

Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de ministeries. Voor vragen over Rijksoverheid.nl is het loket Informatie Rijksoverheid van het ministerie van Algemene Zaken uw aanspreekpunt.

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent behandeld door het loket Informatie Rijksoverheid of door een ministerie? Dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen.

Klacht over een andere overheidsorganisatie

Heeft u een klacht over een andere overheidsorganisatie? Bijvoorbeeld een gemeente of een uitvoeringsorganisatie van een ministerie, zoals de Belastingdienst of Rijkswaterstaat. Dan kunt u de klacht indienen bij de betreffende organisatie.

Een klacht indienen over Informatie Rijksoverheid of een ministerie

U kunt klachten over ministeries of het loket Informatie Rijksoverheid indienen via telefoonnummer 1400 (of vanuit het buitenland + 31 77 4656767). 

Wilt u schriftelijk een klacht indienen? Dit kan op 2 manieren:

  • E-mail of brief

    Een schriftelijke klacht kunt u indienen via het contactformulier. Maak bij ‘Onderwerp’ duidelijk dat het om een klacht gaat. Of stuur een brief met uw klacht naar het postadres van het betreffende ministerie.
  • Klaagschrift

    Schriftelijke klachten die aan een aantal eisen voldoen, heten klaagschriften. In een klaagschrift staat de klacht, de naam en het adres van de indiener. Het klaagschrift bevat verder de dagtekening en ondertekening. Stuur de brief met uw klacht naar het postadres van het betreffende ministerie. Voor de afhandeling van uw klaagschrift kan de formele procedure gevolgd worden.

Zowel bij een schriftelijke klacht als een klaagschrift, verzoeken wij u uw telefoonnummer te vermelden (geen verplichting). Dan kunnen wij eventueel nadere informatie bij u inwinnen of eventuele onduidelijkheden wegnemen. 

Behandeling van uw klacht

Zowel mondelinge als schriftelijke klachten moet de Rijksoverheid zorgvuldig afdoen. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. De Rijksoverheid kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Formele procedure

Klaagschriften kunnen zowel formeel als informeel worden afgehandeld. Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.

Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan moet de Rijksoverheid de formele procedure volgen. Dat houdt dit in:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde krijgt gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

In principe geldt een termijn van 6 weken. Er zijn uitzonderingen. Zo is de afhandelingstermijn 10 weken als een adviseur of adviescommissie is ingeschakeld. De klachtprocedures staan uitgebreid beschreven in de Brochure Intern Klachtrecht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Meldpunt klachten aanbestedingen

Voor aanbestedingen geldt een aparte klachtenregeling. Elk ministerie heeft een meldpunt voor klachten over aanbestedingen. Hiervoor neemt u contact op met het betreffende ministerie.