Septembercirculaire gemeentefonds 2020

De septembercirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn. Op 23 september 2020 is een nieuwe versie van het bestand met de taakmutaties 2021 geplaatst vanwege onjuistheden in de mutatie ‘verrekening voogdij/18+’ uit de meicirculaire 2020.

Septembercirculaire gemeentefonds 2020 (PDF | 160 pagina's | 1.9 MB) 

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Zoals aangekondigd worden met ingang van de septembercirculaire 2017 de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 staat een lijst met andere programma’s die rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.

Rekenbestanden