Decembercirculaire gemeentefonds 2020

De decembercirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende pakket compensatie medeoverheden december 2020 in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Parallel aan het uitkomen van deze circulaire is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Omdat gemeenten hebben aangegeven dat zij graag inzicht krijgen in de compensatie die elke gemeente ontvangt in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis, is bij deze circulaire een overzicht opgenomen met alle bedragen per gemeenten voor de 3 coronapakketten. Het overzicht bevat ook totalen.

Rekenbestanden in ODS

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Zoals aangekondigd worden met ingang van de septembercirculaire 2017 de rekenbestanden conform de richtlijnen van de rijksoverheid alleen nog aangeboden in ODS-formaat (Open Document Spreadsheet). De rekenbestanden zijn geschikt voor gebruik vanaf Excel 2013. Bij de publicatie van de meicirculaire 2017 staat een lijst met andere programma’s die rekenbestanden in ODS-formaat kunnen lezen.