Kamerbrief over granuliet

Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om nadere informatie over granuliet.

Wim Kuijken onderzoekt besluitvormingsproces rond granuliet

Op 6 februari wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject ‘Over de Maas’. De uitzending van Zembla heeft vragen en onrust opgeroepen bij de omwonenden van het project Over de Maas, en bij de gemeente West en Maas. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld rond certificering en vergunningverlening rond granuliet in de Maasplassen, de rol van ons ministerie, de gedane meldingen en informatie over het besluitvormingstraject rond de bevestiging van granuliet als ‘grond.’

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft in de kamerbrief 'uitzending Zembla over granuliet' van 5 maart aangegeven de bezorgdheid van betrokkenen weg te willen nemen door het uitvoeren van een review naar de onderzoeken die betrekking hebben op de milieuaspecten van granuliet. Zij gaf tevens aan dat het besluitvormingsproces rond de herbevestiging van granuliet als grond beter had gemoeten.

In haar brief over enkele onderwerpen granuliet en moties aan de Kamer van 31 maart gaf de staatssecretaris aan dat de keten waarbinnen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van een BRL (beoordelingsrichtlijn), de accreditatie en de afgifte van productcertificaten een complex geheel is en dat hier lessen uit getrokken moeten worden in de casus van granuliet. Zij heeft dhr. Wim Kuijken bereid gevonden hiernaar te gaan kijken. Dhr. Kuijken is daartoe, als voormalig SG en voormalig Deltacommissaris, goed in staat. Dhr. Kuijken zal zijn onderzoek onafhankelijk uitvoeren. Naar verwachting is zijn onderzoek begin juli afgerond.

Wim Kuijken: ‘Ik zal de relevante documenten bestuderen en een uitgebreide interview-ronde houden binnen en buiten het Ministerie. Daarnaast wil ik betrokkenen uitnodigen om desgewenst inhoudelijke informatie met mij te delen over de problematiek rond granuliet. Uiteraard zal ik zeer zorgvuldig omgaan met deze informatie.’