Dataonderzoek vrijwillige ouderbijdrage po en vo'

Het rapport biedt inzicht in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in hetfunderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Ook bevat het een verkenning van mogelijke scenario’s voor het stellen van een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage.