Monitoringrapportage Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 - Emissies en residuen Rapportagejaar 2022

Eerste monitoringsrapportage (nulmeting) over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 voor het strategisch doel vermindering milieueffecten en residuen.

Monitoringrapportage Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 - Emissies en residuen Rapportagejaar 2022 (PDF | 31 pagina's | 1,1 MB)