Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

Scholen kunnen met de Toolbox aanpak stagediscriminatie, de checklist en het stappenplan stagematching een aanpak tegen stagediscriminatie ontwikkelen. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toepassing ervan is een van de afspraken uit het Stagepact MBO 2023-2025.

Toolbox aanpak stagediscriminatie voor mbo-scholen

Een goede match - Stappenplan stagematching binnen mbo-instellingen

Checklist voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

Handreiking Aan de slag met stagediscriminatie van studenten met een functiebeperking

Toolbox aanpak stagediscriminatie

De Toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden voor scholen om stagediscriminatie tegen te gaan. Scholen kunnen zo actie ondernemen om stagediscriminatie tegengaan. In de Toolbox staan 7 taken waarop scholen actie kunnen ondernemen:

  1. Stel een duidelijke sociale norm tegen stagediscriminatie op school en ten aanzien van het leerbedrijf.
  2. Betrek onderwijsprofessionals, studenten en regionale partners.
  3. Stel een samenhangend beleid op tegen stagediscriminatie. En maak het onderdeel regulier beleid.
  4. Start met stagematching als (nieuw) selectieproces.
  5. Stimuleer objectief werven en selecteren bij leerbedrijven.
  6. Richt duidelijke processen voor het melden van stagediscriminatie. En informeer studenten hier actief over.
  7. Vergroot de kennis en vaardigheden over (h)erkennen, voorkomen en aanpakken van (stage)discriminatie bij onderwijsprofessionals.

De Toolbox is gemaakt door InHolland, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut.

Checklist voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

Naast de Toolbox is er een checklist ontwikkeld. De checklist is een samenvatting van de 7 taken uit de Toolbox. De Checklist is gemaakt door InHolland, Movisie en het Verwey-Jonker.

Stappenplan stagematching

Het Stappenplan Stagematching geeft scholen tips en toelichting op de verschillende stappen om stagematching toe te passen. Bij stagematching koppelt de school de student aan een leerbedrijf op basis van objectieve en relevante criteria (leerwens en/of competenties en kennis). Stagematching is één van de 7 taken uit de toolbox tegen stagediscriminatie.

Het Stappenplan is gemaakt door InHolland, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Alfa College, ROC Nijmegen, Albeda College, Zadkine College Rotterdam, Deltion College en het Horizon College.

Handreiking Aan de slag met stagediscriminatie van studenten met een functiebeperking

Deze handreiking is voor onderwijsprofessionals in het mbo, hbo en wo en stagebedrijven. In de handreiking staan landelijke afspraken en tools met relevante informatie, tips en handvatten voor wanneer je aan de slag gaat met het tegengaan van stagediscriminatie, ook voor studenten met een functiebeperking. De handreiking is gemaakt door ReasearchNed, ECBO en KBA Nijmegen.