Besluit op Wob-verzoek over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden

Besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 'Wat waren de eventuele implicaties van registratie van samenhangende signalen afkomstig van het CAF in FSV?' van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).