Een klacht indienen over het ministerie van BZK

U heeft er recht op dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u correct behandelt. Als dat niet het geval is kunt u bij het ministerie een klacht indienen.

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt dat iedereen een klacht kan indienen bij een bestuursorgaan. Bijvoorbeeld over de manier waarop hij of iemand anders in een bepaalde situatie door dat orgaan behandeld is. Intern klachtrecht wil zeggen dat het bestuursorgaan zelf de klacht afdoet. Dit in tegenstelling tot extern klachtrecht, waarbij de klacht wordt afgehandeld door een andere instantie dan de organisatie waarover geklaagd wordt. Klachten moeten dus gaan over (het nalaten van) een gedraging van het bestuursorgaan tegenover u of iemand anders.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen.

Voor het schriftelijk indienen kunt u kiezen uit:

  • het gebruik van het contactformulier op deze website;
  • zelf een brief schrijven.

Mondelinge of schriftelijke klachten kunnen informeel worden afgedaan. Als dat niet tot tevredenheid leidt heeft u recht op volledige afhandeling van uw klacht.

Recht om te worden gehoord

Als u verklaart geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, kan hiervan worden afgezien.

Nationale ombudsman

Mocht u niet tevreden zijn over de klachtbehandeling, dan kunt u vervolgens naar de Nationale ombudsman (extern klachtrecht).

Officieel bezwaarschrift

Een officieel bezwaarschrift kan niet digitaal via een webformulier worden ingediend.

Lees in het privacystatement hoe de ministeries omgaan met de persoonsgegevens die zij via hun websites verkrijgen.