Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024

Met ingang van het nieuwe jaar gaan nieuwe wetten en regels in of treden hier veranderingen in op. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omgevingswet

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. De wet bundelt een groot aantal wetten, regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en de start van projecten. Hierin werken rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samen.
 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de kwaliteit van bouwwerken als woningen en kleine bedrijfspanden door strenger toezicht. De wet moedigt bouwbedrijven aan om beter te controleren wat de bouwkwaliteit verbetert en kosten voor herstel vermindert. Het werk van controleurs wordt ook makkelijker omdat bouwers al grondige inspecties uitvoeren.

 

Wet goed verhuurderschap

De wet goed verhuurderschap geldt sinds 1 juli 2023, maar per 1 januari treden de laatste onderdelen in werking. Zo is het vanaf 2024 voor alle gemeenten verplicht om een meldpunt te hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag en moeten verhuurders, verhuurbemiddelaars of beheerders een schriftelijke werkwijze hebben die is gericht op het voorkomen van woondiscriminatie.
 

Wijziging van de Huisvestingswet

Gemeenten kunnen via de Huisvestingswet voorrang geven aan eigen inwoners voor het kopen of huren van een huis. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. Verder wordt het mogelijk om regels over woonruimteverdeling uit te breiden naar sociale nieuwbouwkoopwoningen.
 

Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders

Burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders moeten hun ambt veilig kunnen uitoefenen zonder zich zorgen te maken om hun eigen veiligheid of dat van hun partner of gezin. De regeling is per 1 januari 2024 uitgebreid zodat maatregelen op maat getroffen kunnen worden. De decentrale bestuurders kunnen nu een persoonlijk beveiligingsadvies krijgen op basis van individuele veiligheidsrisico’s.

Maximale huurstijging en indexering grenzen huurtoeslag

De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt. De toegestane huurverhoging geldt voor woningen in de vrije sector: zelfstandige woningen, studio’s en appartementen. 

De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging. Corporaties mogen de huren met gemiddeld 5,3% laten stijgen. Voor huurders van een corporatiewoning betekent dit dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan de huur omhoog gaat.

Verder worden de inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag per 1 januari geïndexeerd.

Meer leenruimte voor huizenkopers

Huishoudens krijgen per 1 januari meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning én voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast wordt de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vanaf 2024 vastgesteld op basis van de actuele lasten van hun studielening en krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

Prijzen paspoorten hoger

De prijzen van reisdocumenten en identiteitsbewijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari kost een paspoort voor een volwassene maximaal € 83,87, waar dat dit jaar nog € 77,87 was. Een identiteitskaart gaat maximaal € 75,80 kosten en onder de 18 jaar is deze maximaal € 40,92.