Handreiking helpt gemeenten met meer groen in de stad

Groen in en om de stad is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Daarom hebben minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof een handreiking Groen in en om de Stad gepubliceerd. De handreiking helpt provinciale en gemeentelijke ambtenaren bij het verder vergroenen van de steden.

Groen krijgt plek in planvorming

De handreiking geeft gemeenten en provincies adviezen om te zorgen dat groen volwaardig wordt meegenomen in planvorming van bijvoorbeeld nieuwe woonwijken. De handreiking bevat richtlijnen voor de aanleg van groen in de regio en de stad, maar ook in een straat, buurt of wijk. Er staat ook informatie in over de voordelen van groen en het gebruik van de juiste vegetatie. Het stappenplan helpt bij het bepalen van de juiste maatregelen, op het juiste moment, op de juiste plaats. De handreiking geeft daarmee meer duidelijkheid voor ontwikkelaars en ontwerpers over de manier waarop zij groen kunnen meenemen in de planvorming. Dit sluit aan op de behoefte vanuit domein bouw van Collectief Natuurinclusief.

De handreiking komt bij de voortgangsbrief Groen in en om de Stad die na de ministerraad naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin wordt het belang benadrukt van vergroening van het stedelijk gebied. In de brief staan de resultaten van de financiële en juridische verkenning naar beleid om te zorgen voor voldoende groen in en om de stad.

Aanpak

De komende jaren zal de Nederlandse bevolking groeien en daarmee groeit ook de woningbouwopgave. Het is van groot belang dat de bouw van nieuwe woonwijken gebeurt met voldoende ruimte voor groen in en om de stad voor mens, dier en natuur. Groen is belangrijk om elkaar te ontmoeten en geeft ruimte om te spelen of te sporten. Groen en water zorgen daarnaast voor verkoeling. Al het groen en water draagt hieraan bij, van bermen, tuinen en parken tot groene daken. Zo komen er grotere groenstructuren die van belang zijn voor een prettige leefomgeving en leefgebied voor dieren.

Om dit te ondersteunen werken beide ministers aan de programmatische aanpak Groen in en om de Stad. De uitkomsten van de verkenningen geven het volgende kabinet handvatten om de vervolgaanpak te bepalen.

Investeringen

In de financiële verkenning zijn drie scenario’s onderzocht. Bij elk scenario werd gekeken naar de kosten en opbrengsten van de groenopgave in de stad. De resultaten laten zien dat het grootste deel van de opbrengsten een grote maatschappelijke meerwaarde heeft, ondanks het feit dat een deel van de opbrengsten niet in geld is uit te drukken. De maatschappelijke kosten van ‘niets doen’ zijn op lange termijn veel groter dan de investeringen die nodig zijn. Een koppeling met andere opgaven in de leefomgeving, waaronder ingrepen rondom de energietransitie en groot onderhoud of vervanging van riolering, kan leiden tot een kostenbesparing.

In de juridische verkenning is gekeken naar de mogelijkheden voor juridische borging van de Groen in en om de Stad-opgave in nationaal beleid en regelgeving. De verkenning laat zien dat een goede beleidsmatige borging start bij een heldere visie van de overheid op de opgave. Dit moet deel zijn van de actualisatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Juridisch kan de opgave worden geborgd binnen het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Keuzes over borging zijn onderdeel van de vervolgaanpak en zijn aan het volgende kabinet.