Certificatie voor de CO2-Prestatieladder

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op trede 3. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. 

De ladder bestaat uit 5 tredes. De eerste 3 gaan over de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Dit is verder onder te verdelen in direct verbruik (scope 1) en indirect verbruik (scope 2).  Hiernaast geldt dat scope 3 emissies van zakelijk verkeer onder noemer van de categorie “Business Travel” onder scope 2 worden meegenomen. Direct verbruik is de CO2-uitstoot voortkomend uit verwarming (aardgas) en brandstof gebruik van het wagenpark. De CO2 wordt uitgestoten op de verbruikslocatie. Indirect verbruik is de uitstoot van elektriciteitsverbruik, stadswarmte, privéauto’s openbaar vervoer en vliegen.

Doelen

Als bijdrage aan het Klimaatakkoord werkt het Rijk toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. In het ‘Manifest verduurzaming bedrijfsvoering’ staan de doelen die bijdragen aan die ambitie. Deze doelen zijn:

  • Wagenpark 100% zero emissie in 2028.
  • Maximaal 35% restafval per 31 december 2020.
  • Verbeteren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).
  • Vermindering uitstoot zakelijke mobiliteit (50% CO2-reductie in 2030).
  • Energiebesparing (bereiken energielabel A) en inkopen van groene stroom met Nederlandse oorsprong.

CO2-footprint BZK

De inventarisatie van de hoeveelheid CO2 die het ministerie uitstoot (de zogenaamde CO2-footprint) laat zien of het ministerie op de goede weg is richting klimaatneutraliteit. En ook welke maatregelen zij nog moet nemen om dit voor elkaar te krijgen. 

Het ministerie van BZK bestaat uit een kerndepartement en verschillende uitvoeringsorganisaties. Hiervoor is een gezamenlijke CO2-footprint vastgesteld. De totale footprint in 2019 bedroeg 20.992 ton CO2 waarvan 4.021 ton direct verbruik (scope 1) en 11.772 ton indirect verbruik (scope 2) en 5.198 ton indirect verbruik (scope 3 - business travel). 
In 2020 bedroeg de footprint 16.448 ton CO2 waarvan 3.316 ton direct verbruik (scope 1) en 9.442 ton indirect verbruik (scope 2) en 3.691 ton indirect verbruik (scope 3 - business travel). 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Figuur 1: CO2-footprint 2019 en 2020 (Business travel categorieën meegeteld bij scope 2)

Doelen en maatregelen

De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door elektriciteit, vliegen (vliegreizen) en het wagenpark. De footprint van 2020 laat een duidelijk effect zien van de coronapandemie. Naast de grote daling van het gebruik van openbaar vervoer laat het elektriciteitsgebruik de sterkste daling zien. Uit de analyse blijkt echter dat er nog relatief veel grijze stroom wordt gebruikt. Een van de maatregelen is daarom het inkopen van Nederlandse Garanties van Oorsprong (groene stroom).

De maatregelen zijn uitgewerkt in het document ‘maatregelen CO2 managementplan’.

Initiatief

Deelname of het initiëren van samenwerking, verandering en kennisdeling in de keten en of sector zit is een onderdeel voor de certificering voor de CO2-prestatieladder en een primaire taak van BZK. In het document ‘CO2-Prestatieladder - Invalshoek D Participatie’ zijn een aantal van deze initiatieven uitgewerkt.