Certificatie voor de CO2-Prestatieladder

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op trede 3. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. 

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem en wordt beheerd door de onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 treden. De eerste 3 treden richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Trede 4 en 5 richten zich ook op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten waarin de organisatie een schakel is. De ladder helpt om gestructureerd te sturen richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering en uitvoering. 

Naast het in kaart brengen en verminderen van de uitstoot, wordt van deelnemende organisaties verwacht dat zij transparant communiceren over alle aspecten van hun CO2-beleid en initiatieven nemen binnen de sector of keten. Externe audits zien toe op de juistheid van de gegevens en het ambitieniveau en permanente commitment van de organisatie.

Doelen

Als bijdrage aan het Klimaatakkoord heeft het Rijk vijf leidende doelen voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering benoemd:

  1. Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 (thema’s klimaat, energie, mobiliteit)
  2. 50% minder primair grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair zijn in 2050 (thema circulair)
  3. Arbeidsparticipatie stimuleren, onder meer door het creëren van 5000 participatiebanen (thema social return)
  4. Internationale productieketens verduurzamen door middel van het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu (thema internationale sociale voorwaarden)
  5. Innovaties stimuleren onder meer door op te treden als launching customer (thema innovatie)

BZK zet zich in op alle duurzaamheidsdoelen en legt de nadruk op de eerste drie. In het ‘Manifest verduurzaming bedrijfsvoering’ staat de aanpak beschreven.

CO2-footprint BZK en maatregelen

De footprint van 2021 bedroeg in totaal voor BZK en haar uitvoeringsorganisaties ruim 16.830 ton CO2. Maatregelen op het gebied van vastgoed, elektriciteit (inkoop groene stroom) en mobiliteit (zoals de verduurzaming van ons wagenpark) dragen bij aan de reductiedoelstellingen opgenomen in het CO2 managementplan.

Meer informatie over de BZK-footprint, doelen en maatregelen is de te vinden op de website van Denk Doe Duurzaam. Op de website van SKAO staat meer informatie over het certificaat van het ministerie van BZK.

Voor overige vragen en of opmerkingen neem contact op met postbusduurzaambzk.nl