Cluster Bestuursondersteuning

De omgeving waarin BZK opereert, is in beweging. Dit betekent dat ook de vakgebieden binnen Bestuursondersteuning (communicatie, politiek-bestuurlijke advisering en managementondersteuning, strategie, internationaal beleid en macro-economie) permanent in ontwikkeling zijn. Daarnaast geldt voor de BO-vakgebieden dat ze niet alleen in het eigen cluster vertegenwoordigd en nodig zijn, maar ook in de rest van deorganisatie. BO heeft daarom een verantwoordelijkheid voor het actief verspreiden en bevorderen van kennis en ervaring binnen BZK.

Onder de clusterdirectie Bestuursondersteuning vallen de volgende directies:

  • Directie Bestuursadvisering (BA)
  • Directie Communicatie (COM)
  • Directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM)

Directie Bestuursadvisering (BA)

De directie Bestuursadvisering ondersteunt BZK in de volle breedte bij het aanbrengen van meer samenhang en integraliteit in het politieke en beleidswerk, specifiek vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt. BA adviseert de directies en de bewindspersonen op inhoud en faciliteert het proces van stukkenstroom en de ondersteuning van de bewindspersonen en bestuursraadleden.

Directeur Bestuursadvisering

Géran Kaai

Directie Communicatie

De directie Communicatie adviseert en ondersteunt de bewindspersonen, de bestuursraad (de secretaris-generaal, de directeuren-generaal).  De directie communicatie heeft een regiefunctie bij de communicatie van de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties binnen BZK. Met als doel: het helpen ontwikkelen en realiseren van maatschappelijk gedragen beleid.

Directeur Communicatie

Ilse van Overveld

Directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM)

Directie KIEM vormt op de deelterreinen Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie een verbindende spil tussen de beleidsdirecties onderling en met de politieke en ambtelijke leiding.

De directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) is een compacte directie binnen BZK, gepositioneerd in de kern van het ministerie. KIEM heeft als taak de inhoudelijke, BZK-brede strategische agenda te versterken. Kernwoorden daarin zijn vernieuwing en verbinding. Door de vier aandachtsgebieden Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie in één unit te positioneren, worden de dwarsverbanden gezocht. Zo is het onder meer de bedoeling strategievorming te koppelen aan de economische en internationaal-Europese context.

Behalve strategievorming houdt de afdeling zich ook bezig met het Europees en internationaal beleid van het ministerie van BZK. Dit betreft de reguliere EU-thema’s voor BZK (o.a. institutionalia, grondrechten en Statuut). De derde hoofdtaak van de afdeling is Macro-economie. Enerzijds gaat het om het inbrengen van de economische rationaliteit bij de strategische taken van BZK. Anderzijds gaat het om het adviseren aan ministers en ambtelijke top over BZK-brede en DG-overstijgende dossiers.

Directeur KIEM

Dhr. drs. B.F. Steur (Boudewijn)