Directoraat-generaal Openbaar bestuur en democratische rechtstaat

De democratische rechtsorde vormt het fundament van onze samenleving. Daarin zijn de grondrechten van de burgers, het openbaar bestuur en de interbestuurlijke verhoudingen verankerd. Het directoraat-generaal (DG) Openbaar bestuur en Democratische Rechtstaat realiseert en versterkt met diverse beleidsinitiatieven en -maatregelen de relatie overheid-burger, de democratische instituties, het openbaar bestuur en de uitvoering van het programma Werk aan Uitvoering.

Directeur-generaal Openbaar bestuur en democratische rechtstaat

Arne van Hout

Directie Democratie en Bestuur

De directie Democratie en Bestuur (DenB) draagt bij aan een betrouwbaar en goed functionerend democratisch bestuur. De kernopdracht is het beschermen en versterken van het democratisch bestel. De directie is goed verbonden met de praktijk. In samenwerking met haar partners brengt de directie beleid en beleidsimplementatie tot stand.

Directeur Democratie en Bestuur

Mw. drs. E.J.A. van Doorne (Ellen)

Directie Bestuur, Financiën en Regio

De directie Bestuur, Financien en Regio’s (BFR) levert een bijdrage aan de versterking van het openbaar bestuur en hierbinnen aan de positie van medeoverheden. De BFR levert een bijdrage aan een openbaar bestuur dat goed functioneert en financieel voldoende krachtig is, zodat urgente maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. En dat medeoverheden in staat stelt om voor hun burgers ook eigen keuzes te maken. Daarbij richt BFR de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in dat taken, middelen en instrumenten in balans zijn en gemeenten en provincies hun taken tijdig en goed kunnen oppakken.

Directeur Bestuur, Financiën en Regio

Michel Visser

Constitutionele Zaken

Constitutionele Zaken en Wetgeving heeft als hoofdtaak het adviseren het geheel van regels dat de grondslagen van ons staatsbestel bevat. Een andere belangrijke taak is het ontwikkelen van beleid over het functioneren van de democratie in brede zin en gelijke behandeling als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet. Zoals uitvoering van het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie en de ontwikkeling van het tweede Nationaal Actieplan Mensenrechten.

Directeur Constitutionele Zaken

Wytze van der Woude