Kennis en onderzoek

Kennis en onderzoek zijn belangrijk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Om Nederland veiliger en welvarender te maken en bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Samen met onze kennispartners richten we ons op onderzoek dat bijdraagt aan ons beleid.

Het ministerie zorgt ervoor dat de kennis binnen het ministerie op peil blijft. Door samen te werken met wetenschappers aan universiteiten zorgt BZ ervoor dat steeds meer onderzoek belangrijk is voor het maken van beleid.

Kennispartners

BZ werkt samen met instellingen zoals universiteiten, denktanks en kennisplatforms. Dit onderzoek richt zich op het ondersteunen van ons beleid en op de uitvoering ervan, zodat het beleid effectiever kan zijn.

Belangrijke gebieden voor onderzoek bij BZ zijn:

  • landbouw;
  • veiligheid & rechtstaat;
  • klimaat;
  • terrorisme;
  • cybercriminaliteit;
  • conflictpreventie.

Onze kennispartners zijn onder meer NWO, Clingendael, The Hague Centre of Strategic Studies, Wageningen University and Research, Planbureau voor de Leefomgeving, Universiteit Utrecht, Centraal Bureau voor de Statistiek, Adviesraad Internationale Vraagstukken, Sociaal Cultureel Plan Bureau en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoogleraarschap Wapenbeheersingswet

Het ministerie van Buitenlandse Zaken betaalt het hoogleraarschap voor het internationaal wapenbeheersingsrecht. Sinds september 2021 is Prof. Thilo Marauhn bijzonder hoogleraar op dit gebied. Hij doet onder andere onderzoek naar internationale verdragen over wapenbeheersing. Het hoogleraarschap valt onder het Asser Instituut in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. 

Onderzoeksprogramma’s

BZ besteedt jaarlijks ongeveer € 33 miljoen aan kennis en onderzoek. Dit om onze veiligheid te vergroten, bij te dragen aan een duurzamere wereld en om de positie van Nederland te versterken.

Het lopende onderzoeksprogramma is PROGRESS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert dit onderzoeksprogramma samen met het ministerie van Defensie. PROGRESS richt zich op 5 thema’s: Geopolitiek en Global Governance, Europa en haar buren, de toekomst van Europa en de EU, Veiligheid en Defensie, Strategische Monitoring. Met dit onderzoek willen we het buitenlands beleid meer toekomstbestendig en kennis gedreven maken.

Een nieuw onderzoeksprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het Embassy Science Fellowship Nederland. Het ministerie coördineert dit onderzoeksprogramma samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De Embassy Science Fellows richten zich op diverse thema’s op ambassades en permanente vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden over de hele wereld. Met de ondersteuning die onderzoekers gedurende drie maanden op locatie bieden willen we bilaterale en multilaterale relaties versterken en het buitenlands beleid meer toekomstbestendig en kennis gedreven maken.

Onze kennisplatformen (een kennisplatform wordt gebruikt om online kennis te delen en op te slaan) zijn:

  • Security & Rule of Law (Engelstalig): onderzoekt nieuwe manieren om problemen aan te pakken op het gebied van veiligheid en de rechtsstaat. Hierbij richt het platform zich op gebieden die kwetsbaar zijn of door conflict worden beheerst.
  •  Food & Business (Engelstalig): verbindt kennis van voedsel en voedselveiligheid met ondernemerschap, wetenschap, de maatschappij en beleid.
  • INCLUDE (Engelstalig): een kennisplatform dat zich richt op inclusief ontwikkelingsbeleid.
  • Share-Net International (Engelstalig): een kennisplatform dat zich richt op seksuele en voortplantingsgezondheid en rechten.

Er is ook een overzicht van onze kennisplatformen (Engelstalig) beschikbaar.

BZ-ambtenaren in de wetenschap

Buitenlandse Zaken heeft een promotieregeling voor ambtenaren. Hierdoor werken er steeds meer gepromoveerden bij BZ. Deze regeling houdt in dat ambtenaren het laatste jaar van hun onderzoek verlof kunnen krijgen om zich volledig op hun dissertatie te richten.

Ook heeft  BZ een ‘bijzonder hooglerarenregeling’. Een bijzonder hoogleraar is een tijdelijke, parttime aanstelling (voor ongeveer 5 jaar) waarmee het bestaande onderwijsprogramma op een maatschappelijk terrein wordt versterkt.  Op dit moment is er 1 gepromoveerde ambtenaar voor 1 dag per week aan het werk bij een Nederlandse universiteit, voor onderwijs en onderzoek. De bijzonder hoogleraar is:

Coördinatoren van onderzoek

De coördinatoren van onderzoek bij BZ zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek binnen hun directie. Zij begeleiden de aanvragen voor onderzoek vanuit hun directie. En vragen van collega’s over uitbesteding van onderzoeken, dataverzameling, onderzoeksmethoden en onderzoeksvragen. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunten voor geïnteresseerde  universiteitsstudenten binnen hun thema’s.

Als u vragen hebt over onderzoek naar een bepaald onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator van onderzoek.

Coördinatoren van onderzoek
Onderwerp Naam
Europese samenwerking
Europa en de wereld Tony van der Togt
De Europese Unie Robert Farla
Consulaire zaken Henk van der Vegt
Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking - overstijgend Henry Gerner
Ontwikkelingssamenwerking - kennisbeleid Veerne Koops
Inclusieve groene groei (klimaat, water, voedselzekerheid, energie grondstoffen) Karen Arnon
Duurzame economische ontwikkeling (innovatieve financiering, private sector ontwikkeling etc.) Isabelle van Tol
Sociale Ontwikkeling (maatschappelijke organisaties, democratisering,  ontwikkelingssamenwerking, Lobby & Advocacy processen en Strategische Partnerschappen ) Reinier Hoffen
Stabiliteit en Humanitaire hulp (inclusief rule of law en migratie) Frieda Nicolai
Buitenlandse Zaken
Multilaterale samenwerking Mark van den Boogaard
Veiligheidsbeleid Wendela Haringhuizen
Regio Westelijk Halfrond Dorine van Norren
Regio Afrika Onno Koopmans
Regio Azië Mark Versteden
Regio Noord-Afrika en Midden-Oosten John van der Zande
International recht René Lefeber
Buitenlandse Handel
Handelspolitiek en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen Tjalling Dijkstra
Buitenlandse Economische Betrekkingen - overstijgend Harry Oldersma
Internationaal ondernemen Jan Pieter Barendse
Overig
Communicatie Yvonne van Hemmen en Marloes Klop

Heeft u vragen over het onderzoeksbeleid van BZ? Neem dan contact op via het formulier.

Contactformulier onderzoeksbeleid BZ

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *