Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB + PlvGBEB)

DGBEB heeft tot taak het bevorderen van een sterke Nederlandse concurrentiepositie, een open wereldeconomie en duurzame globalisering. Het is onder andere eerstverantwoordelijk voor Economische Diplomatie, internationale Handelspolitiek en internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Directie International Ondernemen (DIO)

De directie Internationaal Ondernemen (DIO) heeft tot taak de bevordering van duurzame economische ontwikkeling door het versterken van duurzame internationale handel en investeringen en de economische naamsbekendheid van Nederland. Het verdienvermogen van de Nederlandse economie staat hierbij centraal. DIO is een directie met een brede blik op de economische functie van het buitenland beleid. Daarnaast vervult DIO een dienstverlenende functie voor EZ voor de buitenlandse economische betrekkingen.

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH)

IMH is onderdeel van het Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB). De directie IMH bestaat uit drie clusters die bijdragen aan het bevorderen van een sterke Nederlandse concurrentiepositie, een open wereldeconomie en duurzame globalisering.

Het Cluster Handels- en Investeringsakkoorden en Markttoegang (HIAM) is verantwoordelijk voor de onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden, de WTO en het autonome handelspolitieke beleid van de EU. HIAM inventariseert en behartigt de Nederlandse belangen in de verschillende gremia in Brussel en Geneve.

De afdeling Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) bevordert internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen door te zorgen dat (erkende) gedragsstandaarden als leidraad voor het ondernemen ingang vinden. IMVO stimuleert als netwerkpartner rond internationaal ondernemen tevens publiek-private bijdrages aan de realisatie van duurzaamheids- en ontwikkelingsdoelen.

Het Cluster Exportcontrole en Strategische Goederen (ESG) voorziet de controle op de export van strategische goederen, met name goederen voor tweeërlei gebruik, gericht op kansen voor het innovatieve en hightech bedrijfsleven en een veiliger wereld.

Directie Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (EAB)

De Directie EAB heeft een eigenstandige taak op het gebied van de internationalisering van de Nederlandse economie. De directie is primair verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming van DGBEB en vervult als zodanig ook een BZ-brede rol. Zij functioneert daarnaast als draaischijf voor veel DG-brede inhoudelijke en beleidsprocessen. Zo is de functie van DG-coördinator voor DGBEB bij EAB belegd. Taken voor de directie zijn:

  • Beleidsontwikkeling synergie handel, investeringen en ontwikkelingssamenwerking
  • Advisering bewindslieden, BZ en anderen op internationale economische ontwikkelingen.
  • Economische kennisfunctie, zoals duiding trends en ontwikkelingen, onderzoek, visievorming en beleidsontwikkeling economische diplomatie
  • Beleidsontwikkeling en implementatie van specifieke onderwerpen zoals acquisitie buitenlandse investeringen, vormgeving en werking concordaat, economische veiligheid, groene groei en grondstoffen. Alles uiteraard in goede samenwerking met EZ en andere partners
  • DG-coördinatie, waaronder parlementair (Begrotingsbehandeling, AO's), voorbereiding ambtelijke DG-top op belangrijkste staven (SG/DG-beraad, BR-EZ, bewindsliedenstaf EZ)
  • Coördinatie bedrijfsvoering en personeelsbeleid binnen DGBEB