Europese aanbestedingsregels

Als onderdeel van de Staat moet Defensie zich houden aan de Europese aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. De Europese aanbestedingsregels zijn te onderscheiden in regels voor civiele opdrachten en regels voor militaire en veiligheidsopdrachten.

Op de website van de Rijksoverheid is informatie over de aanbestedingsregelgeving voor met name civiele opdrachten te vinden.

Voor militaire en veiligheidsopdrachten moet  Defensie zich houden aan de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV). De ADV richt zich op de levering van militair en gevoelig materiaal, maar ook op werken, leveringen en diensten die verband houden met militair en gevoelig materiaal.  Gevoelig  materiaal is bestemd voor veiligheidsdoeleinden, waarbij sprake is van rubricering met het oog op de nationale veiligheid. De ADV is specifiek toegesneden op de gevoeligheden die samengaan met opdrachten voor of rond militair- en gevoelig materiaal.

Als gevolg van de aanbestedingsregelgeving is Defensie verplicht om alle opdrachten, waarvan de financiële omvang de toepasselijke drempelbedragen overschrijdt, Europees aan te besteden. Deze verplichting geldt niet voor opdrachten die expliciet van de werking van de aanbestedingsregelgeving zijn uitgesloten, zoals activiteiten van inlichtingendiensten, internationale  samenwerkingsprogramma’s en opdrachten voor specifiek militaire producten en diensten waar artikel 346 VWEU op van toepassing is.

De geldende drempelbedragen zijn te raadplegen op de site van PIANOo.

De drempelbedragen verschillen overigens per soort opdracht (werken, leveringen en diensten).