Consultatie ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Vanaf vandaag, 16 januari, is het mogelijk om te reageren om het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER). Via platformparticipatie.nl/NPLG kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.

Waarom is het Nationaal Programma Landelijk Gebied nodig?

De Nederlandse natuur is er op veel plaatsen slecht aan toe. Veel soorten planten en dieren hebben het moeilijk. Ook lukt het nog niet goed om het water schoon genoeg te krijgen. Tevens zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Iedereen merkt dat het warmer en droger wordt en soms juist veel natter. In de kustgebieden wordt het grondwater zouter, wat slecht is voor de landbouw en de natuur.

Om de Nederlandse bodem ook in de toekomst gezond te houden en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn aanpassingen nodig op het gebied van natuur, water, klimaat en de uitstoot van stikstof. Dit vraagt een nieuwe balans tussen wat de natuurlijke systemen kunnen dragen en wat we als samenleving van deze systemen kunnen vragen.

Wat is het Nationaal Programma Landelijk Gebied?

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is en waar planten en dieren kunnen voortbestaan. En waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. Daarbij is volop aandacht voor de brede welvaart: een landelijk gebied, waar je prettig, gezond en veilig kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren.

De doelen en kaders voor deze maatregelen worden vastgesteld in het NPLG. Voor het terugdringen van stikstof zijn alle sectoren daarbij aan zet zoals de landbouw, de industrie en de bouw. Voor de water- en klimaatdoelen uit het NPLG zijn vooral landbouw- en natuurmaatregelen nodig.

Samenhang met andere programma’s

Het NPLG is onderdeel van de nieuwe Nota Ruimte waarvan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onlangs de contouren bekend maakte. Het NPLG heeft verder raakvlakken met het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Programma Natuur waarin wordt gewerkt aan natuurherstel in brede zin. Ook heeft het NPLG raakvlakken met het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

Wat staat er in het planMER?

De maatregelen vanuit het NPLG hebben gevolgen voor het milieu. Om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen stelt het Rijk een planMER op. Het planMER is een rapportage waarin de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt worden door de milieueffecten van de structurerende keuzes te beschrijven.

Indienen zienswijze

Het is van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 mogelijk te reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma door hierover een zienwijze in te dienen. Dat kan via platformparticipatie.nl/NPLG. Hier vindt u ook alle praktische informatie over het indienen van een zienswijze.

Webinar over het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Mocht u meer willen weten over het NPLG dan kunt u hierover op donderdag 25 januari 2024 een webinar volgen. U kunt zich aanmelden voor deze webinar