Organisatie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dagelijks verzet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bergen werk. Onze (water)wegen, dijken en sporen moeten onderhouden worden en zo nu en dan aangepast of uitgebreid. Onze wetten en regels vereisen onderhoud om bij te kunnen blijven met maatschappelijke ontwikkelingen.

We moeten deze wetten en regels natuurlijk ook handhaven. Ook de toenemende druk op het milieu verdient onze aandacht. Aan dit en nog veel meer werken we elke dag. Omdat we het werk niet alleen aankunnen, zoeken we samenwerking met veel verschillende partijen. We werken met particulieren en bedrijven. Met maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Zonder de medewerking en expertise van anderen lukt het ons niet de balans tussen de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te bewaren.

Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken ontwikkelt beleid op het gebied van:

 • maritieme zaken
 • luchtvaart

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken staat sinds 1 november 2020 onder leiding van directeur-generaal Ruth Clabbers.

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal ontwikkelt beleid op het gebied van:

 • een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving
 • circulaire economie
 • luchtkwaliteit
 • omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s
 • Daarnaast coördineert het directoraat-generaal de internationale component van het IenW-brede beleidswerk.

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal staat onder leiding van directeur-generaal Roald Lapperre.

Directoraat-generaal Mobiliteit

Het directoraat-generaal Mobiliteit ontwikkelt beleid op het gebied van:

 • wegen
 • verkeersveiligheid
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsverkeer
 • duurzame mobiliteit

Het directoraat-generaal Mobiliteit staat onder leiding van directeur-generaal Kees van der Burg.

Directoraat-generaal Water en Bodem

Het directoraat-generaal Water en Bodem ontwikkelt beleid op het gebied van:

 •   waterbeleid en waterveiligheid
 •   klimaatadaptatie
 •   waterprojecten in specifieke gebieden
 •   water en bodem

Het directoraat-generaal Water en Bodem staat onder leiding van directeur-generaal Jaap Slootmaker.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert het beleid uit dat is ontwikkeld door bovengenoemde directoraten. Rijkswaterstaat staat onder leiding van directeur-generaal Michèle Blom.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. De ILT staat onder leiding van Jan van den Bos.

KNMI

Het KNMI is het nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Het verstrekt weerinformatie voor veiligheid, economie en duurzaam milieu aan het algemeen publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart. Het KNMI staat onder leiding van Gerard van der Steenhoven.

Planbureau voor de leefomgeving

Het Planbureau voor de leefomgeving is een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL staat onder leiding van Hans Mommaas.

(P)SG-Cluster

Het (P)SG-Cluster omvat de centrale directies met betrekking tot Beleids- en Bestuursondersteuning en Financiën en Integrale Bedrijfsvoering. 

Directie Bestuursondersteuning

De directie Bestuursondersteuning (DBO) is de schakel tussen de politieke leiding en de verschillende dienstonderdelen. DBO staat onder leiding van Brigitte Zonneveld.

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

De Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is verantwoordelijk voor alle wet- en regelgeving en de advisering op bestuurlijk-juridisch gebied. Daarnaast is de directie betrokken bij convenanten en overeenkomsten, besluiten, en bezwaar- en beroepzaken. HBJZ staat onder leiding van hoofddirecteur Gerry ter Huurne. 

Directie Algemeen Strategisch Advies

De directie Algemeen Strategisch Advies (ASA) helpt om de maatschappelijke prestaties van IenW te verbeteren door het benutten van kennis, het stimuleren van innovaties en het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) houdt zich bezig met analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. KiM staat onder leiding van Henk Stipdonk.

Directie Communicatie

De directie Communicatie (DCO) richt zich op het ontwikkelen, adviseren over en toezien op de externe en interne communicatie van het ministerie. DCO staat onder leiding van Friso Fennema.

Directie Participatie

De directie Participatie (DP) adviseert, faciliteert en organiseert maatschappelijke participatie voor het hele ministerie. DP staat onder leiding van Erik Pool.

Staf Deltacommissaris

De deltacommissaris staat aan het hoofd van het Deltaprogramma. Hij is een speciale regeringscommissaris met een eigen staf. De Staf Deltacommissaris staat per 1 december 2020 onder leiding van Lilian van den Aarsen.

Financiën en Integrale bedrijfsvoering

Bij Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) wordt gewerkt aan strategievorming, kaderstelling, inspectie, advies, uitvoering en control op het gebied van personeel, financiën en informatievoorziening, zodat medewerkers bij IenW hun werk soepel en probleemloos kunnen verrichten. FIB staat onder leiding van Hillie Beentjes.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW) coördineert de bestrijding van crises en rampen.

Zelfstandige bestuursorganen

IenW ziet toe op de verschillende uitvoeringsorganisaties op afstand, zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt's ).

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen beoordeelt de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Dienst Wegverkeer (RDW)

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Het werkt aan toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. De ANVS staat onder leiding van Annemiek van Bolhuis.

Stichting VAM (IBKI)

IBKI is het opleidings- en examencentrum van en voor de mobiliteitsbranche.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

De LVNL is in de Wet luchtvaart aangewezen als organisatie voor luchtverkeersdienstverlening.

Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN)

De Stichting Airport Coordination Netherlands ziet toe op een onafhankelijke verdeling van de slots bij luchthavens. Een slot is de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

De NIWO is het vergunningverlenend orgaan voor het Nederlandse nationale en internationale beroepsgoederenvervoer over de weg.

Stichtingen

Overzicht van stichtingen die met betrokkenheid van IenW zijn opgericht.